Учудващо, но дори и в първия пълен месец, през който действат ограничителните за икономиката мертки, консолидираната фискална програма (КФП) продължава да отчита излишъци.

Според прогнозата на Министерството на финансите всеобхватния бюджет на държавата ще приключи април с месечен излишък от 160.6 млн. лева. Вярно еq че той е в пъти по-малък от излишъците, отчетени през февруари - 601.6 млн. лева, и през януари - 878.6 млн. лева. Но пък през март консолидирания бюджет отчете дефицит от 53.7 млн. лева. Затова за излишъка през април трябва да има конкретни причини, които Министерството на финансите е добре да обясни. И за да няма неясноти по въпроса, ще посочим движението на салдото по консолидираната фискална програма по месеци с натрупване според данните на Министерството на финансите:

Месец Салдо Изменение месец спрямо месец

Януари 878.6 млн. лв. 

Февруари 1480.2 млн. лв. повишение с 601.6 млн. лева

Март 1426.5 млн. лв. намаление (дефицит) с 53.7 мл. лв.

Април 1587.1 млн. лв. повишение с 160.6 млн. лв.

Както подчертава Министерството на финансите, данните за април 2020-а са предварителни. Тази прогноза сочи натрупване по КФП на излишък за четирите месеца на годината в размер на 1 587.1 млн. лв. (1,4 % от прогнозния БВП).

Не е учудващо, че той е с 1.1 млрд. лева по-нисък от излишъка, натрупан за същия период на 2019-а, когато към края на април той бе 2 699.8 млн. лв. (2,3 % от БВП). Причините за това свиване също са логични. Има забавяне в приходите поради негативните ефекти от кризата.

Другата важна причина е удължаването на сроковете по декларация и внасяне на данъците по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за местни данъци и такси във връзка с мерките за ограничаване и борба с Covid-19.

Според финансовото министерство съпоставено с първите четири месеца на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към април 2020 г. се свиват с 875.8 млн. лева. В същото време постъпленията от помощи нарастват с 358.5 млн. лева.

Става дума за приходите от европейски фондове и програми, чието използване правителството форсира, за да ги използва в борба с икономическите ефекти от коронавируса.

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 14 658,9 млн. лв. (33 % от актуализирания годишен разчет). Спрямо първите четири месеца на 2019 г. приходите по КФП отчитат забавяне основно при корпоративните и други данъци, ДДС от внос и приходите от такси.

За сравнение, за първите четири месеца на 2019-а приходите на КФП са били 15 176.2 млн. лева или 34.7% от плана. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2020 г. са в размер на 13 071.8 млн. лв., което е 27,3 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение, разходите по КФП към април 2019 г. бяха в размер на 12 476,5 млн. лева или над 28% от плана.

Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи и други.

Перспективата е тази картина през следващите месеци да се влошава.

Причината е, че заради продължаващите ограничения върху икономиката у нас и в чужбина темповете на данъчните приходи ще продължат да се свиват. В същото време правителството все още не е направило големи допълнителни разходи, свързани с икономически мерки спрямо

коронавируса.

Платени са 700 млн. лева за увеличението на капитала на ББР във връзка с гаранциите по безлихвените кредити за граждани и по преференциалните заеми за фирми. За мярката 60 на 40, за която са предвидени 1 млрд. лева, за момента са похарчени само около 6 милиона лева. С две думи, разходите за преодоляване на иконимическите щети, породени от карантината, тепърва предстоят за бюджета. Той обаче разполага със два сериозни буфера - заложени разходи, които може и да си спести. Това са капиталовите разходи, за които са предвидени около 2.9 млрд. лева, а са похарчени до момента само 570 млн. лева и разходи за закупуване на военна техника за над 1.5 млрд. лева.