Бюджетното салдо по консолидирания бюджет на месечна база за април 2011 г. е положително и възлиза на 190.5 млн. лева. Това е втори пореден месец с превишение на приходите над разходите след отчетения излишък за март в размер на 8 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите, данните от които цитира money.bg.

За първите четири месеца на 2011 г. (с натрупване) бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 552.0 млн. лв. или 0.7% от прогнозния БВП. То се формира от дефицит по националния бюджет от 436.3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 115.7 млн. лева. За сравнение, дефицитът за периода януари-април 2010 г. бе в размер на 1 299.7 млн. лв. (1.8 % от БВП) или за първите четири месеца на 2011 г. дефицитът по КФП на касова основа се подобрява номинално със 747.7 млн. лв. или с 1.1 процентни пункта от БВП.

Постъпилите приходи и помощи към края на април възлизат на 7 949.8 млн. лв. или 30.3% от годишните разчети за 2011 г. на консолидирано ниво. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията бележат номинален ръст от 6.1% или 456.7 млн. лв.

Toвa сe дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 445.2 млн. лв. или със 17.9%, както и на по-високите приходи от социални и здравноосигурителни вноски. Постъпленията от преки данъци и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са близки до отчетените за същия период на 2010 година.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на април възлиза на 6 497.5 млн. лв. или 81.7% от общите постъпления по КФП.

Приходите от ДДС са 1 798.1 млн. лв. или 27.7% от планираните със Закона за държавния бюджет. Постъпленията от акцизи към месец април възлизат на 1 086.3 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 28.6 на сто. Приходите от мита възлизат на 36.3 млн. лв. или 36.3% от разчетените за годината.

Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са в размер на 315.5 млн. лв., което е 41.1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30 април възлизат на 1 783.6 млн. лв. или 31.1% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 1 452.2 млн. лв. или 26.4% от разчетените за годината. През април постъпи вноската от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 200.9 млн. лева.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България в общия бюджет на ЕС, към 30 април възлизат на 8 501.7 млн. лв. или 30.2% от годишния разчет. Спрямо първите четири месеца на 2010 г. се отчита номинално свиване на разходите по консолидирания бюджет с 291.0 млн. лв. или 3.3%.

В структурно отношение спрямо първите четири месеца на 2010 г. капиталовите разходи, разходите за субсидии за нефинансови предприятия и разходите за заплати и осигурителни вноски са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се отчита повишение.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към края на месец април от централния бюджет, възлиза на 286.3 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 април 2011 г. е в размер на 4.7 млрд. лева.