Националната агенция по приходите посочи, че предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са публикувани от Министерство на финансите за обществено обсъждане, имат потенциала да спестят над 1.1 млн. лв. на бизнеса в страната.

Става въпрос за предложението юридическите лица, които не са осъществявали дейност и са освободени от подаване на годишен статистически отчет за дейността, да не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и да обявяват годишни финансови отчети в търговския регистър.

Данните на НАП сочат, че тази мярка може да спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които към момента изпращат в НАП декларации и обявяват в търговския регистър финансовите си отчети без да имат дейност.

Другите облекчения, които проектът на ДОПК предвиждал, били свързани с новосъздадените дружества, които ще могат да заявяват доброволна регистрация по ЗДДС, едновременно с регистрирането си в Агенцията по вписванията. Предвижда се регистрацията да се осъществява по облекчена процедура, а фирмите да спестят посещението и в две институции.

От НАП обясняват и че проектът на ДОПК се предлага също така да отпадне и задължението при регистрация фирмите да представят опис за наличните активи. Предвиждало с и НАП да може да предоставя информация за наличие или липса на задължения на други компетентни органи по служебен път.