Новата вълна на кризата, породена от COVID-19, ще постави на изпитание качеството на банковите активи. Това заявява управителят на БНБ Димитър Радев в словото си по случай деня на банкера - 8 декември, публикувано на сайта на Асоциацията на банките в България.

Според него предизвикателствата, породени от кризата, принуждават регулатора БНБ да запази високите си изисквания за капитал и ликвидност в банките. Радев припомня, че още през март 2020-а БНБ въведе значителни мерки в тази насока, като забрани предоставянето на дивиденти и разпореди капитализиране на цялата печалба, накара банките да върнат от чужбина в България значителни средства - от порядъка на 3 млрд. евро, и не намали антицикличния капиталов буфер.

"Тези изисквания не са самоцелни, а следват от необходимостта банките да разполагат с резерви. От една страна, резервите позволяват поемането на разходи и загуби, произтичащи от влошено качество на активите в условията на неблагоприятна макроикономическа среда. От друга страна, те поддържат кредитния капацитет на банките.

Ето защо е логично да се очаква, че ние ще продължим да прилагаме мерките от антикризисния пакет, приет през месец март т. г. В допълнение на това, ние текущо анализираме ситуацията и като макропруденциален надзорен орган отчитаме възможния сценарий на изостряне на икономическата криза и свързано с това съществено влошаване на кредитните портфейли. При този сценарий на банките може да се наложи да оперират временно под комбинираното изискване за капиталови буфери, като трябва да имат готовност да изготвят и изпълняват планове за тяхното възстановяване", твърди Радев.

БНБ ще приложи насоките на ЕБО за нов мораториум по кредитите

БНБ ще приложи насоките на ЕБО за нов мораториум по кредитите

И през 2021 г. продължава прилагането

Управителят на БНБ посочва, че перспективата за продължаващи негативни развития в икономиката е основание да се очаква влошаване на качеството на активи в балансите на банките.

"Очертава се висока вероятност за обръщане на наблюдаваната през последните няколко години тенденция на спад в размера и дела на необслужваните експозиции. Изтичането на крайния срок на мораториума за отсрочване на задължения по банкови кредити също може да бъде последвано от повишаване на необслужваните експозиции", смята Димитър Радев.

Управителя на БНБ обръща внимание, че повторното разпространение на пандемията и новите ограничителни мерки са дали основание за удължаване на сроковете на мораториумите по кредитите. Радев декларира, че БНБ има готовност бързо да приложи необходимите решения в България, при съблюдаване на утвърдените от ЕБО условия - удължаване до 31 март 2021 г. на срока за подаване на заявления за отсрочване на задължения и одобряването им от банките при максимално допустимо 9-месечно отсрочване.

Борисов доволен от мораториума върху кредитите

Борисов доволен от мораториума върху кредитите

Според Кирил Ананиев нараства доверието на европейските финансови институции по отношение на България

"Извън приложното поле на мораториума банките разполагат с възможност индивидуално да предоговарят кредити на техните клиенти, възможност, която те използват и в момента. В тези случаи действащата обща пруденциална рамка изисква банките навременно и адекватно да прекласифицират експозиции като преструктурирани или в неизпълнение. Действията на банките в това отношение ще ангажират и надзорния процес, като важна входяща информация при надзорния преглед и оценки от страна на Българската народна банка", смята Димитър Радев.

Той е на мнение, че банковият сектор следва да може да поеме ролята на опора за икономиката и бизнеса като източник на кредитен ресурс и в последващия период на възстановяване и растеж.

"Въпреки днешната кризисна картина един такъв период може да настъпи относително скоро. Предизвикателствата, произтичащи от COVID-19, се появиха неочаквано и негативните резултати в икономиката се проявиха бързо, но и преодоляването на кризата може да настъпи в обозрим хоризонт, ако бъдат намерени решения за ефективното ограничаване на пандемията", казва Радев.