Депутатите се заеха с бюджета на НЗОК за догодина

Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8 на сто, като в разчетите са отразени ефектът от увеличаване на размера на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2024 г. е 60:40.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 8 163 353 100 лв., от които 7 630 931 400 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантирана от бюджета на НЗОК.

ПП-ДБ с ултиматум за избора на подуправител на НЗОК

ПП-ДБ с ултиматум за избора на подуправител на НЗОК

Ще има тежки политически последици, предупреди Христо Иванов

Професор Гетов подчерта, че през 2024 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД), болнична медицинска помощ (БМП), дентална помощ (ДП) и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 238 764 300 лв.

С Преходните и заключителните разпоредби се въвеждат ограничителни мерки по отношение сключването на договори през 2024 г. с лечебни заведения за болнична помощ, които са получили разрешение за дейност за пръв път след 31 декември 2023 г. и/или в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2023 г.

Предлагат се изменения и допълнения на Закона за здравното осигуряване, с които се предвижда министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", да бъде заменен с управителя на НЗОК по отношение провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.

Очакваните резултати, които се планира да се постигнат през 2024 г. в рамките на заложените в бюджета средства за здравноосигурителни плащания, са обезпечаване на ефективното функциониране на системата на задължителното здравно осигуряване и осигуряване на здравноосигурените лица на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ.

Корекции в бюджета на НЗОК в редица направления поискаха от "Възраждане". Георги Гьоков посочи, че БСП също няма да го подкрепят. Бюджетът бил далеч от перфектния, който очаква българското здравеопазване. Според Станислав Балабанов битката между ПП-ДБ и ГЕРБ е заради парите на Касата . ИТН няма да го подкрепят, тъй като въпреки огромните средства, пациентите не получават нужното в здравеопазването.

И бюджетната комисия бламира проектобюджета за здраве

И бюджетната комисия бламира проектобюджета за здраве

Зелена светлина обаче получи бюджетът на Държавното обществено осигуряване