Указанията на Националната здравноосигурителна каса за изписване на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение са изготвени на база официални становища, постъпили от Експертния съвет по педиатрия и от Експертния съвет по гастроентерология, както и от Българското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене. Това уточниха от НЗОК пред БТА във връзка с позиция на сдружение "Общност Мостове".

В становището на неправителствената организация се посочва, че сдружението ще сезира Комисията за защита от дискриминация и ще подаде необходимите жалби, тъй като счита указанията на Здравната каса за дискриминационни.

От НЗОК отбелязват, че съгласно становището на Експертния съвет по гастроентерология домашното ентерално хранене може да бъде осъществено чрез назална тръба при пациенти, които се нуждаят от домашно ентерално хранене за кратък период от време - четири до шест седмици, а при продължително време на хранене по този начин - чрез перкутанна ендоскопска гастростома, перкутанна ендоскопска йеюностома, перкутанна лапароскопски асистирана гастростома, радиологично поставена гастростома или перкутанна радиологична гастростома.

НЗОК заплаща лекарствата за редки болести и след пълнолетие

НЗОК заплаща лекарствата за редки болести и след пълнолетие

Медикаментите ще се покриват и след навършване на 18 години

В становище на Експертния съвет по педиатрия пък ентералното хранене при деца е дефинирано като "прилагане на хранителни смеси за задоволяване на субстратните нужди на организма чрез специални сонди, чийто връх е разположен дистално от устната кухина". Предвид специалните потребности на децата, в становището на Експертния съвет по педиатрия е посочен като изключение режим на приложение на ентералните храни, който включва и възможност за орално хранене.

Указанията на НЗОК са изготвени въз основа на тези становища. Здравната каса заплаща диетични храни за диагнозите, които са включени в Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната Касата заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

В Списъка на заболяванията са включени диагнозите "Тежко белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено" и "Умерено белтъчно-калорийно недохранване". Тези диагнози включват тежка загуба на тегло при деца или възрастни и водят до бърза загуба на тегло и промяна в органните функции, до хранителни, метаболитни и инфекциозни усложнения. Тези състояния изискват продължително белтъчно-калорийно ентерално хранене и не предполагат краткосрочно перорално приемане на храни.

Касата посочва, че списъкът на заболяванията определя и обхвата на Спецификация за изготвянето на списъка с диетичните храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. В нея са включени специализирани храни, които са предназначени за ентерално хранене, тъй като диагнозите, при които се прилагат, изискват именно такъв вид хранене.