За опазване чистотата на въздуха, за водите и за защита на населението от свлачища по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) са обявени 56 процедури за 4,3 млрд. лева, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Към края на юни 2020 г. по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) са обявени 56 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв. Това е 124% от ресурса на програмата.

Надвишаването на лимита е разрешено с решение от 13 март 2020 г. Министерският съвет. Целта - пълно усвояване на бюджета на програмата. С това решение на МС бе разрешено на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% над бюджета на програмата

В Пловдив финансират 33 проекта по кампания „За чиста околна среда – 2020“

В Пловдив финансират 33 проекта по кампания „За чиста околна среда – 2020“

Целта е да се повиши екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции

От началото на програмния период по ОПОС са сключени 222 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 3,7 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите на програмата.

В сектор "Води" са сключени общо 41 договора за над 2,23 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ.

С пари по ОПОС 2014-2020 г. ще бъдат построени/реконструирани 28 Пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ).

ЕК одобри пренасочване на около 70 млн. лв. от европрограма за малкия бизнес у нас

ЕК одобри пренасочване на около 70 млн. лв. от европрограма за малкия бизнес у нас

Прехвърлят пари от ос "Води" за подобряване качеството на въздуха

Вече са построени и въведени в експлоатация пет пречиствателни станции - на общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен, отчитат от МОСВ.

На 16 юни беше подписан най-мащабният договор за интегрирания воден проект за област Бургас, като общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв.

От тях ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв. Той предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в 13 агломерации - Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. Към момента по ОПОС се изпълняват 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори на стойност над 1,22 млрд. лв

И малките населени места по Черноморието с право да кандидатстват за пречиствателни станции

И малките населени места по Черноморието с право да кандидатстват за пречиствателни станции

Водата по Черноморието е много по-чиста от 2017 г. насам, доволен Нено Димов

По приоритетна ос "Отпадъци" са сключени 79 договора с размер на безвъзмездната помощ 607 млн. лв. С тези пари се изграждат 63 инсталации за преработка на отпадъци. С изпълнение на тези проекти ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба на 230 700 тона/годишно.

Интензивно се сключват договори за рекултивация на депа, които са закрити във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС.

Управляващият орган на ОПОС подпомага политиката по опазване на биологичното разнообразие с обявените процедури за изпълнение на консервационни дейности за подобряване природозащитното състояние на птици, видове и природни местообитания. По ос "Натура 2000 и биоразнообразие" са обявени 18 процедури за 137 млн. лв. и са сключени 26 договора с размер на безвъзмездната помощ 91,5 млн. лв.

Рязък спад на замърсяването на въздуха по света заради коронавируса

Рязък спад на замърсяването на въздуха по света заради коронавируса

"Най-големият по мащабите си експеримент досега"

За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 41 договора, за които по програмата се осигуряват безвъзмездно 615 млн. лв.

С промените по ОП "Околна среда", одобрени от Еврокомисията са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос "Води" към приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух".

Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от ОПОС ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор "Води".

Сключени са 16 договора по ОП "Околна среда" в директни мерки за защита на населението от наводнения и свлачища. Те са на стойност 114,4 млн. лв.

Най-мащабен е проектът за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време на стойност 39 млн. лв.

Мерките за защита при аварийни ситуации ще обхванат 1 300 000 жители от 8 общини по поречието на река Искър - Столична община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. За укрепване на свлачища и превантивна дейност се изпълняват 9 проекта на стойност 33 млн. лв. С успешното им изпълнение ще се опазят живота и здравето на 26 300 жители в свлачищни райони, уточняват от МОСВ.