Със заповед на шефа на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) Дамян Илиев в Централното управление на агенцията се създава Национален кризисен щаб във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната.

Под "усложнената епизоотична обстановка в страната" БАБХ има предвид ситуацията с чумата по дребните преживни животни, обстановката около болестта африканска чума при свинете, както и заболяванията инфлуенца (грип) по птиците.

Публикуваха заповедта за евтаназирането на животните от второто огнище на чума

Публикуваха заповедта за евтаназирането на животните от второто огнище на чума

Второ огнище на чума по дребните преживни животни в Ямболско

Задълженията на Националния кризисен щаб включват да се провеждат ежеседмични събрания, с които да се подпомага изпълнителният директор на БАБХ в процеса на вземане на решения.
Щабът трябва да обезпечава необходимите физически и технически ресурси за координация и изпълнение на различните задачи, необходими за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяванията.
Звеното също така трябва да събира, обобщава и анализира информация за епизоотичната обстановка в страната, както и да поддържа постоянна готовност за борба с трите заболявания при животните, споменати горе.

Сред функциите на кризисния щаб са още да ръководи, координира и контролира дейността на областните епизоотични комисии и регионалните кризисни центрове в страната. Щабът трябва и да следи информацията за заболяванията от други държави членки на ЕС и трети страни и да поддържа връзка с международните ветеринарни организации.

Борисов освободи заместника на Порожанов

Борисов освободи заместника на Порожанов

Отиват си и още трима по разпореждане на премиера

Други задължения на Националния кризисен щаб са:

 • да поддържа връзка със собственици и фирми, произвеждащи селскостопанска продукция, и с фирми и организации, занимаващи се с търговия на селскостопанска продукция, Национално ловно-рибарско сдружение - Съюз на ловците и риболовците в България и Изпълнителната агенция но горите;
 • да определя предпазна и надзорна зона и мерките, които се предприемат в тях за ликвидиране на болестта;
 • да подпомага ресурсното обезпечаване на ликвидирането и контрола на заболяванията;
 • да ръководи и контролира изпълнението на възприетата стратегия за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяванията и регионалните оперативни планове;
 • при необходимост да подсилва кадровия състав и наличната материална база на съответната Областна дирекция но безопасност на храните, на чиято територия е констатирано заболяване и да осъществява връзки с други ведомства за осигуряване на съдействие от тяхна страна;
 • да осъществява информационната дейност но отношение на епизоотичната обстановка във връзка със заболяванията по т. I, като предоставя информация на средствата за масово осведомяване и па заинтересованите лица, фирми и организации, занимаващи се със селскостопанска дейност;
 • при необходимост да предлага допълнително финансово обезпечаване за покриване на разходите, свързани с ликвидиране на съответното заболяване.

Освен посоченото досега, при необходимост към Националния кризисен щаб може да се привличат и специалисти от други ведомства и ветеринарномедицински научни институти.

Радев и Порожанов отиват в НС да убеждават Нинова за чумата
Обновена

Радев и Порожанов отиват в НС да убеждават Нинова за чумата

Политически изказвания застрашават националната сигурност

Националният кризисен щаб във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната ще бъде в състав:

 • Ръководител - д-р Николай Лилов - главен директор на ГД ВОК при ЦУ на БАБХ;
 • Секретар - д-р Александра Митева - началник отдел в дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ;
 • Отговорник по надзора и контрола на движението на животните и хуманното отношение към тях - д-р Георги Чобанов - директор на дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ;
 • Отговорник по контрола на движението на храни и суровини от животински произход и клане на животни от определените зони - д-р Любомир Кулински - директор на дирекция КХ при ЦУ на БАБХ;
 • Отговорник по контрола на транзитното преминаване, изнасяне и внасянс на животни, храни и суровини от животински произход - Йорданка Ичева, директор на дирекция ГК при ЦУ на БАБХ;
 • Отговорник по контрола на изследването на пробите -- доц. д-р Емилия Иванова, двм, директор на НДНИВМИ;
 • Отговорник по документация, счетоводство, персонал и обезщетения - Севделина Чеиелова, директор на дирекция ФС.'Д при ЦУ на БАБХ;
 • Отговорник по убиването и обезвреждането на животните, почистването, дезинфекцията и репопулацията - д-р Цвятко Александров - началник отдел в дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ;
 • Отговорник по обявяване на болестите по животните в системите ADNS и WAHIS - д-р Милена Гьонова - главен експерт в дирекция ЗХОЖКФ при 11,У на БАБХ;
 • Отговорник по контрола на данните в информационната система - ВетИС - Тончо Вачев. директор на дирекция ИТИСКО при ЦУ на БАБХ;
 • Отговорник по правни въпроси - Анита Пашова - директор на дирекция "Правна" при ЦУ па БАБХ;
 • Отговорник по комуникации с F.K, държави членки и трети страни - Анна Андонова, директор на дирекция ЕКМСГ1 при 1 {У на БАБХ;
 • Протокол и архив - д-р Иванка Кузманова - главен експерт в дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ.

Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на заместник изпълнителния директор на БАБХ Тодорка Янковска-Стефанова.

Румен Радев: Оставките не вършат работа, проблемите остават

Румен Радев: Оставките не вършат работа, проблемите остават

Как хората, които загубиха поминъка си, ще го възстановят, запита президентът