Към края на 2018 г. година сумата в така наречения Сребърен фонд е 2,925 млрд. лв. Това показва годишният доклад и отчет за дейността на Фонда за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2018 г.

Докладът бе представен на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание

Ежегодно да се актуализира Сребърният фонд, решиха в МС

Ежегодно да се актуализира Сребърният фонд, решиха в МС

С промените в 2 документа актуализират парите в Сребърния фонд

В Сребърния фонд постъпват 25% от реализирания излишък от държавния бюджет. В последните години няма излишък от държавния бюджет

В полза на фонда се отчисляват от централния бюджет средства от паричните постъпления от приватизация, приходи от концесии, отчетени по държавния бюджет. Основно одобрението идва от преизпълнение на приходите, които правителството няма право да харчи съгласно Закона за публичните финанси. Ако се налага да харчи, трябва да бъде одобрено от парламента.

Приходите от други източници са парите от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес. От създаването си до настоящия момент акумулираният ресурс на фонда се намира в отделна сметка в Българска народна банка (БНБ) от 2007 г. и е част от фискалния резерв на страната. 

Нулева е доходността на парите в Сребърния фонд, според отчета за 2015 г.

Нулева е доходността на парите в Сребърния фонд, според отчета за 2015 г.

В края на 2018 г. може част от парите да отидат в бюджета на ДОО

Като най-добра алтернатива за инвестиционен риск е инвестирането на пари под формата на депозити в централната банка.