Депутатите продължават с борбата срещу прането на пари. В пленарна зала гледат на второто четене нов Закон за мерките срещу изпиране на пари.

Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност често се извършват в международен план и са проблем не само от национално ниво, но и на равнището на Европейския съюз и в международен план.

Потоците от пари с незаконен произход могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор, да застрашат националната сигурност и вътрешния пазар на Съюза и международното развитие. Динамично развиващите се обществени отношения, терористичните атаки през последните години в Европа, показват още по-силна необходимост от актуализиране на международните стандарти и търсене на по-висока ефективност при прилагането им. Целите, които си поставя новия Закон за мерките срещу изпираното на пари е засилване на превенцията за изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, по-ефективно отчитане на рисковете, увеличаване капацитета на компетентните национални институции за анализ и обмен на информация.

Една от основните цели също е запазване стабилността на обществото чрез предпазване от терористични актове и недопускане на финансирането им. Не на последно място е и повишаването на прозрачността и отчетността на юридическите лица и другите правни субекти, които са регистрирани на територията на страната или управляват имущество в страната, както и повишаване капацитета за противодействие и разкриване на рисковете.

Депутатите подхванаха прането на пари

Депутатите подхванаха прането на пари

Първо четене на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Мерките, които се въвеждат с новото законодателство следва да се изпълняват от две групи лица/организации. От една страна, това са компетентните държавни органи и институции. От друга страна, са категориите задължени лица, които не са съществено изменени от досега включените в обхвата на действащия закон, но със законодателните изменения се въвеждат нови дефиниции за определяне на мерките, които следва да прилагат и начините за осъществяването им. С новите изисквания към задължените лица се преодоляват някои дефицити в поведението им като задължени субекти.

Регламентирано е създаването на междуинституционална работна група с акт на Министерския съвет на Република България, която да изготви и актуализира Национална оценка на риска.

Очаква се да се постигне по-висок превантивен ефект с въвеждането на по-строги санкции за неспазване на закона, както и подобряване на контролните функции на надзорните органи.

За повишаване нивото на обмен на информация се предвижда въвеждане на използването на допълнителни електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Изрично е уредена и възможност за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп.

ДАНС проверява сделката за ЧЕЗ

ДАНС проверява сделката за ЧЕЗ

Добрев притеснен, че фирма купува за 300 милиона евро бизнеса на ЧЕЗ - оборот от 2 милиарда лева

Предвиждат се промени и по отношение на действащия режим на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари с цел постигане на административна икономия.

Контролът по прилагането на закона се осъществява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", като проверки на място на задължените по закон лица ще се осъществяват от определени от председателя на Агенцията служители на дирекция "Финансово разузнаване".