Публикуваха предложения модел за системата "бонус-малус" на страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) за обществено обсъждане, съобщиха от КФН.

Отговорни за проекта на системата "Бонус-малус" са три институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). В подготовката участва и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

От днес, 19 ноември 2019 г., в едномесечен срок, трите институции, ще приемат писмени предложения от всички заинтересовани страни в обществото.

Припомняме, че при представянето на предложението за системата "бонус-малус" през 2018 г., КФН обеща по-евтина Гражданска отговорност. И обещанието, и самото предложение обаче не бяха посрещнати с доверие от страна и на застрахователите.

КФН е готова с нов вариант на системата за „бонус-малус“

КФН е готова с нов вариант на системата за „бонус-малус“

Системата включва и увеличаване на премията по „Гражданска отговорност“

За да се осигурят равнопоставени условия на всички участници в системата "Бонус-малус" се предлага да бъдат предвидени само нарушенията и престъпленията, извършени след 01 януари 2020 г.

Системата "Бонус-малус", съгласно предложения проект ще има два етапа. Първият етап е, когато влизат в сила разпоредбите за отчитанена извършените административните нарушения, заложени като фактори за определяне на "бонус-малус" класа на водача и собственика на колата от 01 януари 2020 г.

Вторият етап е влизане в сила на разпоредбите, които регулират определянето на "Бонус-малус" класа на водача и собственика на колата и коригирането със съответния коефициент на индивидуалната застрахователна полица от 01 януари 2021 г. 

Шофьори и инструктори се обединиха срещу системата "бонус-малус"

Шофьори и инструктори се обединиха срещу системата "бонус-малус"

По думите им собствениците на МПС не са "брашнян чувал"

За да се избегне привилегировано третиране или дискриминация се предлага системата да е еднаква в случаите на моторни превозни средства, собственост на физически лица, юридически лица, държавата и общините.

Според предложения модел носители на "Бонус-малус" класа са на самостоятелно основание собственикът и шофьорът на автомобила.

Предлага се собственикът да бъде носител на класа за "бонус-малус" за всяка отделна кола. По такъв начин извършените нарушения с конкретния автомобил няма да натоварват други коли, притежавани от същия собственик и ще се избегне ефектът на разпростиране.

С придобиването на моторното превозно средство се предвижда новият собственик да се класифицира в базов "неутрален" клас за "бонус-малус", който е равен на базовата застрахователна премия на застрахователя, съгласно тарифата без корекции. 

Системата "бонус-малус" ще повиши цената на автобусните билети

Системата "бонус-малус" ще повиши цената на автобусните билети

Въвеждането на ТОЛ системата също...

За да се избегне заобикаляне на системата, чрез фиктивно прехвърляне на автомобила и неговото повторно придобиване от същия собственик с цел изчистване на натрупани "малуси", се предлага, ако колата бъде закупена от същия собсвтеник, да се вземат предвид натрупаните "малуси" през предишните периоди на притежание при прилагане на правилата за преход. Целта е собственикът да се окаже в същия "бонус-малус" клас, който би имал, ако собствеността върху моторното превозно средство не е била прехвърляна.

Предложението е шофьорът също да е носител на клас "бонус-малус", защото поведението на водача е основният фактор за причиняване на катастрофи. Целта на предлаганата система е да противодейства на рисковото поведение на водачите на превозни средства при движението им по пътищата

Питат Борисов колко сме платили за консултанта за системата "бонус-малус"

Питат Борисов колко сме платили за консултанта за системата "бонус-малус"

Писмото е от Йонко Иванов, Христо Радков и Магдалена Милтенова

За да може да се отчита "бонус-малус" класът на водача се прави предложение за промени в законодателството. Предвижда се всички шофьори, включително и собственикът на колата, да се вписват в застрахователната полица "Гражданска отговорност".

Ако не бъдат вписани всички шофьори, се предвижда да има административно наказание, както за водача, така и за собственика на автомобила.

Изключения се правят за шофьорите на линейки, превозни средства със специален режим на движение, собственост на МВР и др. подобни, които имат право да ползват специален режим на движение. Изключението засяга и автомобил, собственост или е предоставено за ползване от лице, което е внедрило система за управление на пътната безопасност БДС ISO 39001, както и шофьорите на учебни автобуси или курсисти за шофиране. 

Мая Манолова: Бонус-малус е в полза на застрахователите, не на гражданите

Мая Манолова: Бонус-малус е в полза на застрахователите, не на гражданите

С вменяването на чужда вина катастрофите няма да станат по-малко, категорична е тя

Това, че не се вписват в полицата, не значи, че шофьорите на тези служебни автомобили се освобождават от системата "бонус-малус". Тяхната система бонус-малус ще се пренася от служебния, на личния им автомобил.

"Предлага се "бонус-малус" класът на водача да се определя към момента на вписване в застрахователната полица, като се отчитат административните нарушения и престъпления, установени с влезли в сила наказателни постановления, фишове, електронни фишове и присъди към момента на вписването в застрахователната полица", пишат авторите на системата.

Предложението е при първо вписване в застрахователна полица водач, за който няма информация за влезли в сила такива актове за налагане на наказания да се определя базов "неутрален" клас за "бонус-малус"

Много варианти бавят системата "бонус-малус" при застраховките

Много варианти бавят системата "бонус-малус" при застраховките

Обществено обсъждане ще бъде инициирано през месец септември тази година

В проекта се предлагат две алтернативни скали за "бонус-малус": едната с 15 (петнадесет класа) при базов "неутрален" клас 6, пет класа "бонус" и девет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 23% от базовата премия а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400 % на базовата премия.

Втората скала съдържа 20 (двадесет класа) при базов "неутрален" клас 8, седем класа "бонус" и дванадесет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 25% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400 % на базовата премия.

И двете предложени скали са разработени от консултанта и на база на изчисления индекс на издръжливост са сред най-балансираните от всичките единадесет предложени варианта. Скалата на "бонус-малус" класовете заедно с коефициентите за промяна на базовата застрахователна премия се определят в Приложение № 2 към проекта на наредба.

На сайта на КФН може да бъде разгледан целият пакет документи, включващ проект на Наредба за системата "Бонус-малус" по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Там е поместен и проект за последващи промени в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, мотивите към направените предложения: https://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/

Предложенията за системата бонус-малус могат да бъдат отправени на телефон, КФН: 0800 44 444 и мейл КФН: bonus-malus@fsc.bg