Правителството одобри План за действие, включващ конкретни мерки за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юни 2019 година, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Дончев не обещава експресно влизане в чакалнята за еврото

Дончев не обещава експресно влизане в чакалнята за еврото

Стремим се към 6% ръст на икономиката годишно

В одобрения План за действие са включени мерки, които следва да бъдат изпълнени до края на месец юни 2019 година.

Мерките:

  • засилване на рамката на надзора в банковия сектор чрез тясно сътрудничество с ЕЦБ и предприемане на необходимата подготовка в съответствие със съществуващите процедури, чрез извършване на редица промени в националното законодателство, като се предвижда към края на 2018 г. те да бъдат одобрени от Народното събрание;
  • подобряване на макропруденциалната рамка чрез въвеждане до края на 2018 г. на макропруденциални инструменти в Закона за кредитните институции, позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите;
  • засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества);
  • подобряване на рамката за несъстоятелността след извършване на преглед на законодателството и изготвяне на съответните законови изменения;
  • засилване на рамката за борба с изпирането на пари;
  • модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия посредством преглед и оценка на законодателната, регулаторната и функционална рамка и отправяне на препоръки, свързани с преодоляването на несъответствията между българското законодателство и най-добрите международни практики, в последствие и изготвяне на законодателни текстове в съответствие с насоките на ОИСР;
  • ратифициране от Народното събрание на Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране.

С изпълнението на тези мерки ще се осигури спазването на поетите ангажименти в областта на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към "чакалнята" на Еврозоната и към Банковия съюз до юли 2019 година, пишат още от МС.

Горанов в Брюксел: Заявихме желанието за еврозоната

Горанов в Брюксел: Заявихме желанието за еврозоната

Очакваме подкрепа и уверение от Европа

Крайният резултат - да се въведе еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Борисов представя в Брюксел кандидатурата на България за ERM-2

Борисов представя в Брюксел кандидатурата на България за ERM-2

Официално документите ще внесе финансовият министър на 14 юли…

Документът е изготвен вследствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие страната ни в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна и за намеренията на страната за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на Еврогрупата.

Догодина влизаме в чакалнята на еврозоната според Кристалина Георгиева

Догодина влизаме в чакалнята на еврозоната според Кристалина Георгиева

Скоро очакваме и присъединяване към Шенгенското пространство