4,2 млн. лв. са определени през настоящата година от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в помощ на общините. Парите са за изработване на проекти на общи устройствени планове (ОУП). Целта е да се обезпечи цялата територия на страната с общи устройствени планове, съобщиха от МРРБ.

Всяка община може да кандидатства за различно по размер безвъзмездно съфинансиране според това дали попада в първа, втора или трета група. Сумите се изчисляват като процент от договорените цени между общините и избраните изпълнители за изработката на устройствените планове. 

Застрояване на Кара дере предвижда новият Общ устройствен план, предупреждават еколози

Застрояване на Кара дере предвижда новият Общ устройствен план, предупреждават еколози

Почти 2000 становища за запазване на природата там

Общините от първа група ще получат 50% от размера на договорената цена, но не повече от 164 048 лева. Тези от втора група ще получат 65%, но не повече от 142 650 лева. Общините от трета група - 80% от размера на договорената цена, но не повече от 121 253 лева.

От 2014 г. до 2021 г. МРРБ е отпуснало близо 19,5 млн. лв. за съфинансиране на изработването на ОУП.

162 общини имат одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия към края на миналата година.

Демократите в Русе настояват за промяна на общия устройствен план на града

Демократите в Русе настояват за промяна на общия устройствен план на града

Жителите искат индустриалната зона “Тегра” да остане със статут “предимно производствена”

Към момента, според изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), продължават да се изпълняват други 88 споразумения с общини-бенефициенти за изработване на общите им устройствени планове. Има и общини, които сами финансират тази дейност.

Съгласно Закона за устройство на територията общините няма да имат право да одобряват подробни устройствени планове без приет ОУП. Предвижда се изискването да влезе в сила от 1 януари 2023 година.

Пълните условия и правила за кандидатстване могат да бъдат намерени в секция Общи устройствени планове на интернет страницата на МРРБ.