Европейската комисия представи преходните правила за Обща селскостопанска политика след 2020 г. Това стана по време на заседанията на Специалния комитет по селско стопанство и на Комисията по земеделие в Европейския парламент.

Предлага се едногодишен преходен период, като рамката се базира основно на съществуващите правила, но допуска използването на средства от бюджета за следващия период. Целта е да се осигури непрекъснатост и сигурност на предоставянето на подкрепата на европейските фермери за 2021 г.

Относно директните плащания се предвижда възможност за държавите членки да продължат процеса на вътрешна конвергенция след 2019 г. В предложението за преходен период е осигурено продължението на плащанията по СЕПП, както и останалите схеми, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Усвояваме проекти за 25 млн. евро в селските райони в цялата страна
Обновена

Усвояваме проекти за 25 млн. евро в селските райони в цялата страна

Това стана ясно от думите на земеделския министър Румен Порожанов

Европейската комисия предлага прекратяване на схемите за преходна национална помощ, като обясни това с преходния характер на схемите до края на 2020 г. България обаче възрази на предложението. Страната ни се обяви за запазване на прилагането на преходната национална помощ на нива, не по-ниски от 2020 г.

По отношение на Програмата за развитие на селските райони е възможно удължаване на настоящия програмен период 2014-2020 за една година в съответствие с Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. Това гарантира, че многогодишните ангажименти от настоящия програмен период могат да продължат и в новия програмен период.

Преходните правила трябва да бъдат одобрени в рамките на съзаконодателна процедура, която се очаква да продължи до лятото догодина, като техническият преглед в работните формати на Съвета започва тази седмица. Предложенията ще се разгледат и на заседанието на Съвета на министрите на ЕС.

МЗХГ не смогва на общините по Програмата за селските райони

МЗХГ не смогва на общините по Програмата за селските райони

Поисканите средства са 2,5 повече над възможния бюджет