Без дебати парламентарната икономическа комисия одобри промените в Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии за бойна употреба.
Промените са от правно-техническо естество във връзка с транспонирането на европейските регламенти в българското законодателство.

В законопроекта се предлага националният компетентен орган, който ще издава или отказва издаването на съответните разрешения, да бъде междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Предложени са съответни допълнения в административно-наказателните разпоредби, съгласно които са определени санкциите при извършване на нарушения на въведените режими по отношение на брокерските сделки и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.