Омбудсманът Диана Ковачева заяви пред финансовото министерство, че правата на близо 2,5 милиона българи със "спящи акции" са застрашени. Повод за нейното становище е предложеният от ведомството на Владислав Горанов законопроекта за т. нар. "спящи акции". Проектът е предложен за обществено обсъждане до 15 юни т.г.

Омбудсманът не подкрепя проектозакона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД. Причината е, че според доц. Ковачева, проектът засяга правата на близо 2,5 милиона българи - акционери, застрашени да загубят ценните книжа с номинална стойност около 2 млрд. лева, придобити от масовата приватизация.

С електронна услуга проверяваме дали имаме "спящи акции"

С електронна услуга проверяваме дали имаме "спящи акции"

Много от собствениците не знаят дали притежават такива

Мотивите на проекта са: "преодоляване на негативите за капиталовия пазар от раздробеността на безналичните ценни книжа от масовата приватизация чрез обединяване на търгуваните на регулиран пазар акции в инвестиционен фонд. За акциите на непубличните дружества - чрез създаване на портфейл". В него се предвижда инвестиционният фонд, съответно портфейлът, да се управляват от управляващи дружества, избрани чрез конкурс от нарочен орган - управляващ комитет.

По думите на Ковачева трябва да бъде намерено решение, което да не нарушава правата на гражданите. Според нея, предложеният проект не е несъобразен с:

1) конституционния стандарт за защита на собствеността и на международноправните стандарти за мирно ползване на собствеността съгласно чл. 1 от Протокол 1 на Конвенцията за защита на правата на човека и на основните свободи;

2) интересите на притежателите на акции - миноритарни акционери, от масовата приватизация.

Спрямо гражданите, превърнати от държавата в притежатели на "спящи акции" в масовия случай без доходност при създаването на пазара на ценни книжа, останали изолирани от финансовата система повече от 20 години, проектът предлага правата им да станат не само обект на ограничения, но и да бъдат отнети без компенсация, изтъква последиците от законопроекта омбудсманът.

С предложеният проект се създава възможност те да бъдат окончателно отстранени от участие във финансовата система на страната, тъй като за нея номиналното им съществуване като притежатели на "спящи акции", се оказва пречка за ефективното й развитие.

"Подкрепям въвеждането на стимули за идентифициране на правата на акционерите, включително при наследяване, отпадането на свързаните с това финансови разходи, надвишаващи стойността на акциите, които често демотивират собствениците на акции сами да предприемат каквито и да са действия за "събуждането" им", пише доц. Ковачева.

Нейните предложения до финансовото министерство са следните:

Стимулите трябва да целят премахването на номиналното/безгласното присъствие на собствениците на "спящи" акции, мотивирането на притежателите на спящи акции сами да ги събудят, като се облекчи за тях режимът на управление за акциите. Но едновременно са наложителни комплексни мерки, които да позволят достъп на миноритарните акционери до финансовите облаги от притежаваните от тях акции, което би било сигурен стимул за тяхното активизиране.

Ето защо разрешението на проблема със спящите акции би следвало да се търси не в изключването на миноритарните акционери от капиталовия пазар, а чрез подходящи форми за включване в него, в това число и с институционална подкрепа и провеждане на широка информационна кампания за упражняване на правата на собствениците.

Проектът не съответства и на Закона за нормативните актове (ЗНА). Има препращане както към този, така и към други закони. Препращането е за уреждане съществени въпроси по прилагането на този закон с издаване на наредба от Комисията за финансов надзор. Има и препращане и към други закони, което не допринася за яснотата на нормативната уредба и се създават предпоставки за правна несигурност за притежателите на "спящи акции".

Според Ковачева този метод при регулиране на отношенията да се пренасочва на подзаконово, съответно на експертно равнище уредбата на съществени въпроси за правата на притежателите на акции и тяхната трансформация, не съответства на Закона за нормативните актове.

Припомняме, три пъти подобен проект е предлаган като Становище. Този път от МФ предлагат възможността за национализация на т.нар. "спящи акции". Преди година застрашени от загуба на акците бяха почти 3 млн. души.

Срещу проекта се възпротивиха от работодателските организации.