От ВМРО искат промени в Закона за закрила на детето в полза на родителите и семейството, съобщиха от партията. Те внесоха тестовете в деловодството на парламента. Според идеята им майката и бащата да имат задължително участие в процеса, касаещ производство по закрила на детето.

Това е продължение на всички законодателни инициативи, които депутатите от ВМРО имат от началото на мандата, свързани с правата на децата, се казва в мотивите на партията. Те са в унисон с философията на всички промени, предложени в тази област от държавата от една страна, а от друга - представители на неправителствения сектор.

ДАЗД проверява случая с пребитото дете в кв. "Люлин"

ДАЗД проверява случая с пребитото дете в кв. "Люлин"

Вече да предприети мерки за защита на детето

Фокусът винаги е бил и трябва да остане върху семейството и детето в неговия център. Детето не е отделен субект и това трябва ясно да залегне във всички нормативни актове, които касаят материята, мотивират се воеводите.

Те изтъкват своята реакция срещу готвената Стратегия за закрила на детето, която сканадализира обществото с подмяната на ценности, които за българското общество са съкровени и не подлежат на дебат.

С налагането на Закона за социалните услуги и Стрaтегията за закрила на детето, се засилваше се ролята на НПО сектора и правото му на прекомерна намеса в процесите по възпитание и правото на родителите да налагат собствени морални и ценностни принципи при отглеждането на децата.

Майката на убитите деца в Сандански нямала спомен за убийството

Майката на убитите деца в Сандански нямала спомен за убийството

Съдът отложи делото за домашно насилие срещу бащата

Воеводите изтъкват, че има нужда от промяна в много правни норми, които трябва да бъдат изменени в името на правата на семейството и детето.

Като например те дават ролята на родителите при съдебните процеси, когато се засягат правата и закрилата на детето. Според сега действащото законодателство, привличането на родителите като страна в процеса по конкретна мярка за закрила на детето не е задължително.

Когато се налага настаняване на дете извън семейството, предвидено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, трябва да се осигури равнопоставено участие на родителите или законните му представители, които да могат да възразяват срещу искането за налагане на мярката и да правят искания за събиране на доказателства.

Интересите на детето могат най-добре да бъдат защитени чрез увеличаване на състезателното начало в процеса, като всяка страна има равни възможности да доказва правата си и да възразява срещу исканията на насрещната страна, мотивират се от партията като уточняват, че родителите могат да се представляват от техен адвокат.

Необходимо е сегашната редакция на закона да се прецизира като се въведе ясно определение на "заинтересовани лица" и да се регламентира участието им в производствата по налагане на мерките по закона, гласят мотивите към промените в ЗЗД.

От партията предлагат изравняване на тежестта на страните в процеса. Те предлагат следните промени не само в чл. 26 от ЗЗД, но и в други членове на Закона:

"Чл. 1 (1) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица, включително на биологичните родители и другите законни представители на деца в такива дейности."

ал. 2 след думите "свобода на възгледите и сигурност" се добавя следният текст "както и пълноценното им развитие в биологичното им семейство".

  • 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите "отглеждане на детето" се добавя текстът: "с предимство в биологична и родствена семейна среда"

Това е линк към пълния текст на ЗИД на ЗЗД https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-111.pdf