Комисията в НС за контрол върху службите за сигурност прие промени в Закона за ДАНС.

Промените идват заради Директива (ЕС) 2016/681 на ЕП и Съвета на ЕС относно използването на резервационни данни на пътници с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления в рамките на ЕС.

С цел транспонирането на Директива законопроектът предвижда:

- Да се изговтя списък с резервационните данни на пътниците, кото да се предоставя на специално звено за данни за пътниците (ЗДП). С това се цели да се съобразят законните изисквания на публичните органи за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления или тежки престъпления, като по този начин се подобрява вътрешната сигурност в рамките на Съюза и се защитават основните права на гражданите;

- Да се уредят случаите на съвместно използване на кодове на полети;

- Да се установят срокове за предаване на данните от въздушните превозвачи или упълномощени доставчици на услуги на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в България, превозвани по въздух, като за въздушни превозвачи, осъществяващи редовни полети, това трябва да стане 48 часа преди обявеното време за излитане, а за въздушни превозвачи, осъществяващи нередовни полети, това трябва да стане 24 часа преди обявеното време за излитане и непосредствено преди полета;

- Да се предоставят на API данни (всички събрани предварителни данни на пътниците) и на Агенция "Митници" предвид нейната компетентност;

Проектът урежда забрана за дискриминация при вземането на решения за предприемане на мерки спрямо конкретно лице.
Урежда се и ред за предоставяне или обмен на резервационни данни на пътниците с националните звена или други компетентни органи на държави членки на ЕС, с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) или с трети държави.

Освен изискванията на Директивата (ЕС) 2016/681 законопроектът предвижда задължение за предоставяне на Националното звено и данни на екипажа.

В законопроекта се предвиждат изменения с цел прецизиране и по отношение дейностите, осъществявани от ДАНС, които включват:

- Уредбата за разглеждане на предложения и сигнали;

- Конкурсите за назначаване на държавна служба в Агенцията;

- Статута на държавните служители и дисциплинарните нарушения, извършвани от служителите.

Предвижда се и изключение от конкурсното начало за постъпване на служба в Агенцията за лица, които са държавни служители в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на отбраната, в службите за сигурност, както и в службите за обществен ред, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в Агенцията и след писмено съгласие на председателя на Агенцията и ръководителя на съответната служба.
Такова изключение се предвижда и по отношение на лица, които са държавни служители, назначени по реда на Закона за държавния служител в други ведомства, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност в ДАНС, след писмено съгласие на председателя на Агенцията и ръководителя на съответното ведомство.

Предвижда се да се прецизират текстове относно предсрочното заличаване на дисциплинарни наказания, налагани на служителите на Агенцията и прецизирането административно-наказателните разпоредби.