Лекарите да изписват болничните за много по-кратък период. Оправданието е да се спрат злоупотребите. Мярката е предложена в правителствен анализ на причините за увеличаване на изплатените от осигурителите и държавното обществено осигуряване парични обезщетения за временна неработоспособност. Анализът е публикуван на страницата на НОИ.

Предлага се граничните служби да имат достъп до информация и да проверяват дали човекът в момента не е в болнични. Правителството даде едномесечен срок за обсъждане на промените със синдикатите и бизнеса.

Според предложението личният лекар ще може да изписва до 7 непрекъснати дни, а според сегашната наредба - личният лекар може да дава болничен до 14 дни. Освен това той ще изписва болнични за не повече от 20 дни с прекъсване в рамките на една календарна година пише "24 часа".

Правителственото предложение е лекарските комисии по решение на ТЕЛК да изписват еднократно до 20 дни, вместо сегашните 30. Необходимите 180 дни за възстановяване да бъдат намалени на 120

Около 9500 са издадените болнични в трите работни дни около коледните празници

Около 9500 са издадените болнични в трите работни дни около коледните празници

Това показват данните на НОИ

"След изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност - след решение на ТЕЛК", пише в мотивите.

Сред предложенията е и забраната да се ползва отпуск за временна неработоспособност без прекъсване за повече от 360 дни.

Държавата няма да плаща болничните, ако пациентът не се яви, а е призован за повторна проверка в ЛКК.

При профилактични прегледи няма да се издават болничен. "В тези случаи лекарят, който прави прегледа, изследването или консултацията, да издава служебна бележка на осигурения, в която да отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването", пише още в анализа. 

На 463 млн.лв. са нараснали разходите за болнични за 3 години

На 463 млн.лв. са нараснали разходите за болнични за 3 години

Най-често боледуваме 7 дни от бронхит и вирусна инфекция

"Допълнителен контрол може да се осигури и чрез регламентиране на възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведение, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители /с тяхно съгласие/, при съмнение че издадените им болнични листове не отразяват адекватно здравословното им състояние. Мярката би имала възпитателен и превантивен характер срещу злоупотребите с правото на ползване на отпуск при временна неработоспособност" , е друго предложение на властта.

Болните задължително ще трябва да спазват предписания режим, лекарствената терапия, назначените диагностично-лечебни процедури и прегледи, включително и в случаите при отпуск поради временна неработоспособност.

Ако например е изписано лечение в болница, а пациентът е хванат на море или на втора работа, се предвижда да бъде наказан, защото не спазва режима.

Тази промяна се предлага в Закона за здравето. Освен това няма да му се плаща и целият болничен, а не само дните от нарушението, като тази промяна ще бъде регламентирана в Кодекса за социално осигуряване

Почти 40% от болничните са в предприятията с най-малка (до 9 осигурени лица включително) или най-голяма численост (500 и повече осигурени лица).

Традиционно висок е делът на болничните листове, издавани в сектори, свързани с търговията, строителството, транспорта, производството на облекло, хотелиерството, ресторантьорството, растениевъдството, животновъдството, рибното стопанство, административните услуги и бюджетните организации.

Според промените в Закона за здравето (чл. 225, ал. 1 ) се предвижда и санкции за медицински специалисти, които издават болнични листове в нарушение на нормативно установените изисквания, като същите се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 10 000 лв.

Нарушенията се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.

Според данните за болнични през периода 2010-2018 г. има увеличение с  около 253 млн. лв. до малко под 463 млн. лв. Това е ръст от 83,2 % за осем години. "Нарастването на разходите за този вид парични обезщетения е съпроводено с нарастване на общия брой издадени болнични листове поради общо заболяване - през 2010 г. са издадени 1 473 800, а през 2018 г. - 2 243 5000.

За същия период са се вдигнали и средното обезщетение за болничен на ден. През 2010 г. то е било 20,1 лв. на ден, а през 2018 г. е 27,0 лв., което е ръст от 34,32 %.

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 % от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, привеждат пример от анализа.