Президентът наложи вето върху разпоредби от Закона за промени в Наказателния кодекс, съобщиха от Администрацията на президента.

Държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с които се правят промени в Наказателно-процесуалният кодекс.

Цветанов отново заподозря президента, че търси конфронтация

Цветанов отново заподозря президента, че търси конфронтация

Герберите са готови да запознаят държавния глава с мотивите по закона

С тях се дава възможност за отлагане до 48 часа на уведомяването при задържане на лице. Още по-тревожна е възможността задържани непълнолетни лица да бъдат в неизвестност за техните родители в срок до 24 часа. Конституцията вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага.

Припомняме, Законът за промени в НК бе приет от 44-то народно събрание на 13 декември 2018 г.

В мотивите на президента се казва, че той подкрепя усилията и мерките в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност като уместни и оправдани, но не е съгласен с подхода на законодателя. Без да е очертан кръгът на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването, се открива възможност за непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило.

БСП не иска тайни арести в Наказателно процесуалния кодекс

БСП не иска тайни арести в Наказателно процесуалния кодекс

Няма да допускат да се "прикачат" текстове, нарушаващи човешки права

В Европейския съюз са установени минимални правила във връзка с правото на достъп до адвокат в наказателното производство, правото на уведомяване на трето лице при задържане, както и правото на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане. Част от разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД НК) са насочени именно към тези права.

От президентството припомнят, че досегашната уредба изисква незабавно уведомяване на семейството на арестувания ако той поиска - информира се и неговият работодател, както и директора на училището, ако задържаният е ученик. С възможността за отлагане на информирането на близките новата уредба въвежда изключения от съществуващите досега правила за уведомяване при задържането.

Следва да се подчертае, че правото на уведомяване е част от гаранциите за задържаните лица срещу малтретиране, признати в практиката на Европейския съд по правата на човека. Тази практика обхваща и държави членки на Европейския съюз и утвърждава осигуряването на своевременна възможност задържаният да се свърже с близките си като гаранция за спазване на основни права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (в този смисъл Boyle and Rice v. the United Kingdom; Golder v. the United Kingdom; Silver and Others v. the United Kingdom,; Szuluk v. the United Kingdom; A.B. v. the Netherlands; Davison v. the United Kingdom; Lebois v . Bulgariа), се казва в мотивите на президентската администрация.

Правото на уведомяване на трети лица за задържането е уредено и в Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент, и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане (Директива 2013/48/ЕС).

Директивата дава възможност да се въвежда временна дерогация от правата, които тя гарантира. Същевременно директивата изисква държавите "да определят в националното си право основанията и критериите за всяка временна дерогация" и "следва да използват тези временни дерогации (частична отмяна на закон - б.р.) в ограничен брой случаи" (съображение 38 от Директива 2013/48/ЕС).

Мартин Димитров: Вървим към авторитарна държава с тайните арести

Мартин Димитров: Вървим към авторитарна държава с тайните арести

Депутатите приеха отлагане на информирането на близките до 48 часа при арест

Въпреки че промените в НК въвежда в българското законодателство тази директива, в него не се съдържат посочените гаранции. При задържаните пълнолетни употребеното понятие "конкретно лице" дава възможност да не бъде уведомявано до 48 часа семейството на задържания (§ 7, т. 5, б. "в" относно чл. 63, ал. 9 НПК).

Без да е очертан кръгът на престъпленията, за които може да се прилага това ограничение, то става приложимо в нелимитиран брой случаи. Освен това липсва задължение компетентните органи, когато отлагат уведомяването на конкретно лице, "първо да преценят дали друго трето лице, посочено от заподозрения или обвиняемия, би могло да бъде уведомено за задържането му" (съображение 35 от Директива 2013/48/ЕС).

По този начин приетата уредба не гарантира, че няма да има случаи, в които никой от близките не е уведомен за задържането. Европейският съд по правата на човека е имал повод да отбележи, че с оглед дълбоката тревога, която може да предизвика внезапното изчезване на член на семейството дори и за кратък период от време, на задържаното лице следва да се осигури възможност да се свърже бързо с близките си и това произтича както от редица международни актове, така и от релевантните норми на националното законодателство (Lebois v . Bulgariа, § 53), пише в мотивите на президентската администрация.

Арестът на непълнолетни и отлагането за 24 часа да бъдат осведомени техните близки е още по-тревожно ограничение, смята президентът. Не мога да се съглася с такова ограничение предвид Конституцията, която вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага (чл. 47, ал. 1).

"В приетия закон хипотезите, представляващи изключение от правилото за задължително уведомяване, са неясни, понятията са общи и непрецизни и дават неограничена свобода на органите на досъдебното производство по своя преценка да дерогират европейските и международните стандарти. Те ще могат да се тълкуват широко, след като законодателят не дефинира прецизно лицата и не конкретизира престъпленията (например тероризъм, организирана престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност)", пише държавният глава.

"Открива се възможност за непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило. Това не съответства на конституционната повеля да не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието (чл. 31, ал. 4) и не изпълнява изискванията за транспониране на Директива 2013/48/ЕС. Ефектът от отлагането да се уведоми "конкретно лице" за задържането може да засегне и други конституционни права, като например правото на труд в случай на неуведомяване на работодателя за задържането", мотивира наложеното вето президентът Румен Радев.

Парламентът позволи арест до 48 часа без уведомление

Парламентът позволи арест до 48 часа без уведомление

Решението ще е на прокурора на досъдебното производство