Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, с което се предвиждат промени и в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Промените целят повишаване степента на защита на стратегическите за страната обекти и подобряване функционалността на специализираните административни дирекции в ДАНС.

Това ще доведе до по-надеждни проверки в процедурата по издаване на разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.

Ще се подобри и физическата сигурност на стратегическите обекти при посещения от страна на представители на международни организации.

По отношение на структурните звена на ДАНС ще се оптимизира осъществяването на информационно-аналитичната дейност от значение за националната сигурност. Посредством промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари ще се намали административната тежест за задължените субекти.

Министерският съвет прие и Плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020.

Документът поставя ясна годишна рамка за достигане на заложените стратегически и оперативни цели. Дейностите надграждат постигнатите до момента резултати, като е осигурена необходимата приемственост с плана за действие за предходната година.

На 4 декември 2019 г. Планът за действие за 2020 г. бе обсъден и приет на заседание на членовете на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Документът е изготвен и в тясна комуникация с Прокуратурата на Република България.