До 20 май участниците в изборите - политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, трябва да представят отчетите си за предизборната кампания в Сметната палата, напомнят от ведомството.

Отчетът трябва да се изпрати на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към него се прилагат декларациите за произход на дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен ткомитет, когато са в размер над една минимална работна заплата.

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Утвърдените образци на отчети са публикувани в ЕРИК в меню "Подаване на документи към Регистъра". В ЕРИК са публикувани и указания за изготвяне на отчетите. Документите могат да се намерят и на интернет страницата на Сметната палата в раздел "Контрол - избори" - "Отчитане на предизборната кампания".

В последния ден: 60 партии още се ослушват за отчета си пред Сметната палата

В последния ден: 60 партии още се ослушват за отчета си пред Сметната палата

Строги санкции грозят нередовните партии

От Сметната палата посочват, че при непредставяне на такъв отчет се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им, след което ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 1000 лв. Ще бъдат проверени и всички лица, предоставили средства или дарения над 1000 лв., за съответствие с размера на доходите им.

Напомня се и че до 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети.