Депутатите приеха на първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи.

Със законопроекта се създава нова разпоредба, в която се посочва какви документи трябва да представи българският гражданин при подаване на заявление за издаване на лична карта.

Създават се и нови разпоредби, съгласно които данните за родители, съпруг/съпруга, законен представител и указ на президента на Република България за промяна на гражданството ще се посочват от заявителя в случай на първо издаване на документ за самоличност.

Въвеждат се срокове за издаване на лични карти и паспорти, а именно при обикновена услуга - до 30 дни, при бърза услуга - до З работни дни, а при експресна услуга - до 8 работни часа от приемането на заявлението. Към заявлението за издаване на паспорт или заместващ го документ се предвижда да се прилага удостоверителен документ за раждане за лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.

В Закона за българските лични документи (ЗБЛД) се въвеждат и срокове за издаване на документ за самоличност на чужденец, а именно при обикновена услуга документът ще се издава за срок до 30 дни, а при бърза услуга за срок до 10 работни дни.

Със законопроекта се предвижда и срок за предоставяне на данни от информационните фондове за българските лични документи - до 14 дни от регистрирането на искането или подадено писмено заявление.