Съветът във формат ЕС-27 прие директиви за преговорите по оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, с които се определя позицията на ЕС-27 по преходния период. Тези директиви дават на Комисията, като преговаряща от името на ЕС, мандат да започне разговори с Обединеното кралство по въпроса.

"Министрите от ЕС дадохме ясен мандат на Комисията как си представяме преходния период: Обединеното кралство да прилага в пълнота достиженията на правото на ЕС, без право на участие в институциите на ЕС и в процеса на вземане на общи решения. 27-те одобрихме днес текста бързо и се надяваме, че също така бързо ще постигнем съгласие с Обединеното кралство по въпроса". Това заяви заместник министър - председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, която председателства днес Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.

Продължителност на преходния период - В насоките от Европейския съвет (по чл.50) от 15 декември 2017 г. се посочва, че преходните разпоредби трябва да бъдат ясно определени и ограничени във времето. Предложената крайна дата за преходния период в преговорните директиви е 31 декември 2020 г.

Прилагане на достиженията на правото на ЕС - Съгласно позицията на ЕС по време на преходния период Обединеното кралство следва да прилага достиженията на правото на ЕС, както те важат за пълноправна страна членка. Всяка промяна на достиженията, приета през този период от институциите, органите и агенциите на ЕС, ще важат и за Обединеното кралство.

Ще се прилагат и важат също всички съществуващи регулаторни, бюджетни, надзорни, правни и правоприлагащи инструменти и структури, включително компетенциите на Съда на ЕС.

По въпросите на свободата, сигурността и правосъдието, където Обединеното кралство има право да прилага или не отделни законодателни актове, настоящите правила ще важат за актове, приети по време на преходния период, по които Обединеното кралство е станало страна преди оттеглянето си. Въпреки това Обединеното кралство няма да получи право за избор по нови мерки в тази област освен да поправя, заменя или допълва онези, по които е страна отпреди оттеглянето си.

По отношение на търговска политика и международни отношения, по време на преходния период Обединеното кралство ще остане обвързано по задълженията си, произтичащи от сключените от ЕС споразумения, но няма да участва в каквито и да е органи, учредени с горните споразумения.

Доколкото Обединеното кралство ще продължи да участва в митническия съюз и единния пазар (с всички четири свободи) по време на прехода, страната ще трябва да продължи да спазва търговската политика на ЕС, да прилага митническите тарифи на ЕС, да събира установените от ЕС мита и да осигури извършването на постановените от ЕС гранични проверки. Това означава, че по време на прехода Обединеното кралство няма да се обвързва едностранно с международни споразумения от областта или компетенциите на правото на ЕС, докато не получи разрешение от ЕС за това.

Във връзка с институции и органи на ЕС, Обединеното кралство в качеството си вече на трета страна ще преустанови участието си в институции на ЕС и процеса на взимане на общи решения.

Обединеното кралство няма вече да присъства на срещи на експертни групи в Комисията, комитети или други подобни органи, където са представени страните членки. По изключение, като това се разглежда за всеки отделен случай, Обединеното кралство може да бъде канено за някои от тези срещи, но без право на глас.

Предвиждат се отделни консултации по въпроса за определяне на възможностите за риболов (общ допустим улов) по време на преходния период, при пълно зачитане на достиженията на правото на ЕС.