Депутатите се заеха с второ четене на Закона за жп транспорта

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт.

Една от основните промени в посочената Директива е свързана с издаването на единен сертификати за безопасност на железопътни предприятия, вместо сегашната система от две части - част А (издавана в държавата членка, в която железопътното предприятие е било установено за първи път) и част Б (издавана във всяка държава членка, в която железопътното предприятие възнамерява да извършва дейност).

Предвидено е Единният сертификат за безопасност на железопътни предприятия, които ще оперират в една или повече държави - членки на Европейския съюз да се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС).

За целта АЖТЕС и националният орган по безопасността от всяка държава членка сключват споразумение за сътрудничество. Единният сертификат за безопасност на железопътно предприятие, което ще оперира само в една държава - членка на Европейския съюз, може да бъден издаван от националния орган по безопасността на тази държава.

Прецизират се и основните функции на националния орган по безопасността, които включват и функциите за надзор за спазване от страна на управителя на железопътната инфраструктура и от железопътните предприятия на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на безопасността, както и задължението на лицата, отговорни за поддържането на превозните средства, да прилагат непрекъснато системата за управление на поддържането.

Със ЗИД на ЗЖТ се въвеждат и изискванията на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, свързани с издаването на разрешение за пускане на пазара на железопътно превозно средство и разрешение за типове превозни средства и процедура за съставяне на "ЕО" декларация за проверка, необходима за пускането на пазара на превозни средства и въвеждането в експлоатация на структурните подсистеми, които съставят железопътната система на Европейския съюз.

Депутатите прекъснаха гласуването на закона и оставиха неговото решаване да стане на утрешното им заседание.