Часове след като от администрацията на омбудсмана разгласиха, че се изкупуват имоти на жителите на селата Трояново и Бели бряг без да съобщават оценките на собствеността, от рудника изпратиха своята позиция по случая.

"Мини Марица-Изток" ЕАД придобива жилищни имоти само на доброволен принцип, се казва още в началото на становището.

Рудник иска да купи на безценица къщите на хората в две села, възмутена Манолова

Рудник иска да купи на безценица къщите на хората в две села, възмутена Манолова

Омбудсманът призова НС да гласува мораториума за парк "Бедечка"

Според документа, политиката на рудника е да подхожда индивидуално към всеки случай. "Към настоящия момент "Мини Марица-Изток" ЕАД не предвижда осъществяването на действия по принудително отчуждаване. Стремежът е постигането на взаимно изгодни условия между купувач и продавач, при максимално възможното удовлетворяване на исканията на собствениците", уверяват от рудника.

"Оценките на имотите са изготвят от независим лицензиран оценител по стандарт на пазарната стойност. В инвестиционната програма на дружеството за 2017 г. са планирани достатъчно финансови средства за закупуване на жилищни имоти при заявено желание от собствениците.

Двете села са разположени пред фронта на минните работи на рудник ,,Трояново - север", който е един от основните доставчици на въглища към ТЕЦ "AES - Гълъбово". От рудника се подават периодично въглища и към "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, както и към "Брикел" ЕАД.

Без изселването на тези села в близко бъдеще е невъзможно да се развива рудника, респективно да се доставят въглища в бъдещи периоди, пише в позицията на "Мини Марица-Изток" ЕАД.

В зависимост от производствена програма на рудник ,,Трояново - север" по добив на лигнитни въглища, която е в пряка зависимост от нуждите на българската енергетика, достигането до хигиенната зона от 500 m на село Бели бряг се очаква да се случи след 2023 година, а за село Трояново - около 2035 г., се казва в становището.

С жителите на село Трояново и село Бели бряг са правени срещи и обществени обсъждания по повод закупуване на УПИ (урегулиран поземлен имот - къщи) и изработване на ПУП (Подробен устройствен план). Първата среща в село Бели бряг е била през 2008 г.

"Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево е концесионер за добив на подземни богатства по силата на чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива-въглища, от находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Решение № 655 на МС от 13.07.2005 г. в сключения концесионен договор e определена площта на находището и 35-годишен срок на концесията с право на продължение при условия и в срокове, посочени в договора.

С писмо изх.№ Е-26-М-111/30.12.2009 г. на Министерството на икономиката и енергетиката е одобрен изготвения цялостен проект за разработване и добив на находището, като селата Трояново и Бели бряг са включени в границите на концесионната площ и попадат в площта за добив на въглища.

Придобиването на имоти в двете села започва през 2008 г. До днес са закупени имоти, както следва:

- за с. Трояново - 167 жилищни имоти на обща стойност 3 185 225 лв;

- за с. Бели бряг - 147 жилищни имоти на обща стойност 2 937 112 лв

- за с. Бели бряг остава за закупуване - жилищни имоти, от които;

39 броя дворни места със сгради - частна собственост

17 броя дворни места без сгради - частна собственост

14 броя жилищни имоти общински и собственост на кооперации.

Всички сключени досега сделки за придобиване на УПИ са осъществени на доброволен принцип на принципа на съгласие между продавач и купувач, се казва в становището на рудника. Към момента приоритет е изкупуване на имоти в село Бели бряг.

В становището описват процедурата по изкупуване на имотите:

 • Проверка на документите, които се прилагат към молбата за продажбата на имота;
 • Изпраща се възлагателно писмо на оценителите за изготвяне на оценка;
 • Насрочва се дата за оглед на имота и съвместно с оценителите се извършва огледа;
 • След предоставяне на готовата оценка се изготвя доклад до СД на ММИ ЕАД със приложения;
 • След представяне на протокола от СД на ММИ ЕАД, се насрочва дата за предварителни преговори със собствениците на имота;
 • При постигнато съгласие със цената се подписва предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, а при несъгласие процедурата се прекратява;
 • Следва доклад до СД на ММИ ЕАД за даване на съгласие за извършване на сделката при цена- договорената между ММИ ЕАД и продавача;
 • След получаване на протокола от СД на ММИ ЕАД, се насрочва дата за покупко-продажба на имота при нотариус;
 • При сдобиване с нотариалния акт за закупения имот, с писмо се изисква счетоводна справка от отдел "Финансово-счетоводен";
 • Изпраща се копие от нотариалния акт до Управителя на рудник "Трояново-север", за да се заведе в баланса на рудника. Също така се изпращат и копия до БЕХ ЕАД, отдел "ЕСР Марица-Изток" (Звено "Пазар на ел.енергия" и Община Раднево;
 • Закупеният имот се въвежда в регистър на недвижимите имоти (урегулирани), собственост на ММИ ЕАД;
 • Собствеността се отразява и на цифровата карта на населеното място;
 • Всеки един имот се окомплектова в индивидуална преписка (досие), която след приключване се съхранява в архива на отдела;
 • При липса на интерес от ползването на закупеният имот се пристъпва към събаряне, съгласно изискванията на ЗУТ.

Оценките на имотите са изготвят от лицензиран оценител по стандарт на пазарната стойност, уверяват от рудника. Те заявяват, че при продажба, има възможност собственикът да ползва имота си още до 2 години, а ако искат да останат там след този срок, хората ще плащат наем.

Интересно е, че от страна на дружеството предлагат и безплатна правна помощ на собствениците, които са противоположна страна по сделката.

Припомняме, вчера от администрацията на омбудсмана информираха, че има десетки жалби за принудително изселване от тези две села.