От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявиха обществени обсъждания за 13 защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000", съобщиха от ведомството. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира, от една страна, дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга - че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната. 

Еврокомисията ще съди България заради неизпълнение на правилата по Натура 2000

Еврокомисията ще съди България заради неизпълнение на правилата по Натура 2000

У нас подготвят промени в Закона за биологичното разнообразие

Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Зоните са:

 • Орсоя" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000232 "Батин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000237 "Остров Пожарево" за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0000334 "Остров" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000335 "Карабоаз" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000396 "Персина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000530 "Пожарево - Гарван" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000610 "Река Янтра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • За защитена зона BG0000631 "Ново село" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунащ
 • За защитена зона BG0002006 "Рибарници Орсоя" за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002017 "Комплекс Беленски Острови" за опазване на дивите птици;
 • За защитена зона BG0002018 "Остров Вардим" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици
 • За защитена зона BG0002024 "Рибарници Мечка" за опазване на дивите птици.
  Правителството разшири "Натура 2000" и кани "Нетфликс" да снима у нас

  Правителството разшири "Натура 2000" и кани "Нетфликс" да снима у нас

  Влизат територии от "Ропотамо", "Шкорпиловци" и "Галата"

От МОСВ очакват становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 18 декември 2021 г.

Пакетът от документи разработен конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.