Еврокомисарите решиха да сезират Съда на ЕС заради неизпълнение на задължения на България по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, съобщиха от ЕК.

Според Комисията България не е въвела правилно в националното законодателство чл. 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията.

Правителството разшири "Натура 2000" и кани "Нетфликс" да снима у нас

Правителството разшири "Натура 2000" и кани "Нетфликс" да снима у нас

Влизат територии от "Ропотамо", "Шкорпиловци" и "Галата"

Процедурата за нарушение срещу България за неизпълнение на задължения на страната по чл. 4, пар. 4 и чл. 6 от Директивата за местообитанията бе започната на 25 януари 2019 г., а на 3 юли 2020 г. е получено и мотивирано становище.

За да преодолеят определените от ЕК слабости в началото на наказателната процедура през януари 2019 г. са подготвени промени в Закона за биологичното разнообразие. Той въвежда нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Законопроектът е внесен за разглеждане в 44-то Народното събрание и приет на първо четене.

Правителството разшири "Натура 2000" и кани "Нетфликс" да снима у нас

Правителството разшири "Натура 2000" и кани "Нетфликс" да снима у нас

Влизат територии от "Ропотамо", "Шкорпиловци" и "Галата"

Служебното правителство внесе повторно законопроекта в 45-то НС, но той не бе поставен за разглеждане. Прието е Решение на МС за внасяне на същия проект на закон в бъдещото 46-то НС.

От Комисията отчитат, че процесът на обявяване на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 и определяне на достатъчно подробни специфични цели и мерки на опазване за тях е значително забавен във всички държави от ЕС, включително и в България. Затова към момента на получаване на мотивираното становище, ЕК бе стартирала наказателни процедури срещу 12 държави-членки, а другите 15 държави бяха в предупредителна фаза.

Становището на Комисията е, че независимо от обявяването на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна през 2007 г. в България не е спазен крайният срок - края на 2014 г., за издаване на финални актове (заповеди) за обявяване на общо 229 защитени зони. ЕК счита също така, че не са определени специфични за зоните подробни цели на опазване за защитените зони за местообитанията.

МОСВ иска от БАН концепция за "Натура 2000" заради Струма край Кресна

МОСВ иска от БАН концепция за "Натура 2000" заради Струма край Кресна

Разгледан е също Национален план срещу незаконното използване на отровни вещества

В периода 2014-2019 г. няма напредък при издаването на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията. Към настоящия момент са обнародвани в "Държавен вестник" заповеди за обявяване на 186 защитени зони за местообитанията.

Те са нанесени в публичния регистър, достъпен на страницата на МОСВ.

За останалите 43 защитени зони е прието Решение на МС от лятото на тази година за промяна на границите им, които се очаква ЕК да одобри, съгласно процедурата.

Сметната палата не откри режими на опазване за НАТУРА 2000

Сметната палата не откри режими на опазване за НАТУРА 2000

Не са издадени заповеди за обявяване на 211 от общо 341 одобрени защитени зони в България от Европейската комисия

В българското екоминистерство тече процес за приемане на пилотно разработени специфични цели за две защитени зони. Тяхното съдържание е консултирано от международни експерти, ангажирани от службите на ЕК. Възложено е разработването на специфични и подробни природозащитни цели за общо 64 защитени зони, като 43 от тях са със срок за разработване до края на месец ноември 2021 г. Предприети са действия за възлагане разработването на цели за още 22 зони.

Подготовката на специфични и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

ЕК ни подсеща с писмо за "Натура 2000"

ЕК ни подсеща с писмо за "Натура 2000"

България е посочила само 22 места като защитени територии за консервиране