Следи от замърсяване в дерето на река Стряма в карловското село Слатина са видели екоинспектори, съобщиха от РИОСВ-Пловдив. Следите от замърсяване били край розоварна, сигналът за замърсяването е на граждани.

При огледа на площадката на предприятието е открит незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите. Сондажтъ е оборудван с потопяема помпа, която е демонтирана при инспекцията.

В момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води, информират от екоинспекцията. На място са били служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда. 

Санкции грозят завода в Пещера заради замърсяването на Стара река

Санкции грозят завода в Пещера заради замърсяването на Стара река

Замърсяването е тръгнало от изхода на пречиствателната станция

Инспекторите са установили два нерегламентирани отвора, които са спрени до приключване на проверката. Видели са и тръба за заустване на отпадъчни води, на която е била ограничена възможността за евентуален теч.

Инспекторите са взели водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване, които ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Инспекторите са дали предписания с технически мерки за трайно решаване на проблема. Препоръчали са замърсеният участък от дерето да се почисти. Екоинспекторите ще направят нова проверка, за да видят изпълнение на предписанията. 

Изчистиха тоновете боклуци от реката край Елешница

Изчистиха тоновете боклуци от реката край Елешница

Включили са се много доброволци