Три милиона лева ще бъдат изразходвани за проекти по опазване на дивите птици в 13 защитени зони, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания.

Това са Долни Богров, Ятата, Каменски баир, Чаиря, Оризища Цалапица, Берковица, Кочериново, Мещица, Рибарници Пловдив и Челопечене и язовирите Конуш, Овчарица и Жребчево, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Финансирането се осигурява от Оперативна програма „Околна среда". 

Средствата са насочени към регионалните инспекции по околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и нейните регионални дирекции, общини и неправителствени организации. Проектите се подават до 9 май 2011 г., а срокът за изпълнение е до края на 2014 г.

Конкретната цел на процедурата е да се направят планове за управление на 13-те защитени зони за опазване на дивите птици, а дейностите, които могат да бъдат финансирани, са мониторинг на птици, проучвания, инвентаризации, анализи и картиране на местообитанията за птици.

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, са публикувани на сайта: http://www.ope.moew.government.bg/.