Деца се настаняват извън семейството само след съдебно решение и при много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и полицията извеждат деца само ако животът и здравето на детето са застрашени. Настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в закон и винаги подлежи на съдебен контрол.

От Министерството на труда и социалната политика остро възразяват срещу манипулативните твърдения и неверните интерпретации в социалните мрежи, че от 1 януари 2020 г. ще влязат в сила законодателни промени, с които ще се даде възможност "да се отнемат деца в рамките на 24 часа без съдебна заповед по анонимни сигнали ".

Социалното министерство опровергава фалшиви новини за отнемането на деца

Социалното министерство опровергава фалшиви новини за отнемането на деца

Спряно е разработването на Национална стратегия за детето

В позицията, разпространена и до медиите, се посочва, и че твърденията, че с промените в законодателството се регламентират "нови основания и правомощия за отнемане на деца" са неверни. От Министерството прилагат и таблица със сравнение на законодателството, действащо в момента, като е посочено, че промени са се наложили, за да се синхронизират терминологията, възприета за отделните социални услуги и премахването на специализираните институции (сиропиталищата, бел.ред.) като форма на грижа за деца.

Категорично заявяваме, че разпоредбата на чл. 36г от Закона за закрила на детето цели единствено да се регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца, както и да осигури стабилитет при прилагането на Координационния механизъм при насилие, който действа от 2010 г., заявяват от МТСП. В наредбата са отразени основните дейности, разписани в Споразумението за сътрудничество и координиране на органите по закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

Съгласно действащите разпоредбите на Закона за закрила на детето (ЗЗД) органите за закрила на детето имат конкретни ангажименти и отговорности в съответните области - вътрешни работи, здравеопазване, образование и т.н. Ролята на действащия от 2010 г. Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция е за изясняване и разпределяне на основните права, задължения, процедури и подходи на участниците при неговото прилагане.

Стратегията за детето не предвижда отнемане на деца, успокоява ДАЗД

Стратегията за детето не предвижда отнемане на деца, успокоява ДАЗД

От Агенцията определиха разпространената информация като "фалшива новина"

От Министерството посочват още, че в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето още от 2006 г. е регламентирано, че "анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете". В същия закон и също от 2003 г. е регламентирано и "задължение за съдействие" като всяко лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми компетентните за това органи. Същото задължение има и лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

От Министерството опровергават още едно твърдение, което се разпространява във форумите - че основанията за настаняване на дете извън семейството са променяни и разширявани.

Тези основания са регламентирани в чл. 25 от Закона за закрила на детето още през 2009 г. От ведомството припомнят и самите основания, според действащите вече от вече 10 години текстове, за мярка за закрила извън семейството:

  1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени;
  2. чиито родители, настойници или попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето;
  3. чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;
  4. което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
  5. в случаите по чл. 11 от Конвенцията от 1996 г.;
  6. чиито родители, настойници или попечители са се съгласили и отказват да прекратят участието му в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това се създава опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и социално развитие.

Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане, посочват още от МТСП.

Шефката на Агенцията за децата: Ние не крадем деца

Шефката на Агенцията за децата: Ние не крадем деца

Нямало да се отнемат права на родители

В сегашната разпоредба е записано, че: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция се извършва от съда".

Новият текст, който ще влезе в сила на 1.01.2020 г., гласи: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва от съда".

Същата е логиката и за направените промени в чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето. Действащата от повече от 13 години разпоредба гласи: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или в специализирана институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето".

В променения текст, който ще влезе в сила на 1.01.2020 г., е записано: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето".

В новата редакция няма нов смисъл и ново съдържание, а е свързана единствено с новата терминология във връзка със закриването на специализираните институции като форма на грижа за деца.

Няма да се отнемат деца при фалшиви сигнали, уверяват от социалното министерство

Няма да се отнемат деца при фалшиви сигнали, уверяват от социалното министерство

Родители се събират на пореден протест