Не е част от задълженията на МОСВ да извършва дейности по почистване на каптажи, дренажи, сондажи, поддържане на водопреносна мрежа и намаляване на загубите и да извършва други дейности, свързани с водоснабдяването на гр. Радомир, които са задължение на местната власт в Радомир.

Това заявяват от МОСВ в позиция до медиите по повод твърдения, отправени към екоминистъра Емил Димитров от кмета на Радомир Пламен Алексиев относно водоподаването на града.

Те уточняват, че МОСВ не може да лиши Перник от вода заради това, че местната власт в Радомир не е извършила необходимото, за да ползва своите водоизточници.

Екоминистерството управлявало водите в 52 комплексни и значими язовири.

От МОСВ обясняват, че кметът на Радомир чрез договора с ВиК оператора урежда отношенията и отговорностите за експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктурата, включително основните параметри по финансови, ценови и други равнища за управление.

Питейно битовото водоснабдяване на община Радомир се осъществява от ВиК Перник. Съгласно разрешително №0265/04.05.2001 г. за водоснабдяване на община Радомир се използват 25 водоизточника (дренажи, извори и сондажни кладенци) с общ годишен лимит 4 610 600 м3 и дебит 146 л/сек. Срокът за преоформяне на тези разрешителни е изтекъл към 2004 г.

В тази връзка от МОСВ публикуват всички водоизточници в приложение към съобщението.

Перник морално подкрепя Радомир за водната криза

Перник морално подкрепя Радомир за водната криза

Общинският съвет в Радомир иска Перник да помогне с вода

Към момента град Радомир се водоснабдява без издадени разрешителни от водоизточници "Гърляница", "Рестова глава", "Опалово" и "Извора". Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в община Радомир, също без издадени разрешителни (незаконни). Единственото подновено (законно) разрешително за водовземане за питейно битово водоснабдяване e от извор "Сиреняците". Срокът на разрешителното е продължен до 27.10.2030 г. с разрешени водни количество до 1 166 930,55 м3/год.

По повод постъпило искане от кмета на гр. Радомир за възстановяване на аварийното водоподаване към град Радомир от каптаж "Врелото" посредством помпена станция "Крапец", от МОСВ напомнят, че водоподаването от помпена станция "Крапец" е било преустановено в края на 2019 г. от контролните органи поради неправомерно ползване на водоизточника без разрешително за водовземане.

Съоръженията там са били разрушени по време на водната криза в Перник от неизвестни лица с багер. Каптаж "Врелото" е един от основните водоизточници, захранващи яз. "Студена", съгласно проект от 50-те години. Отклоняването на вода от него е недопустимо, тъй като би нарушило притока към язовира, което през миналата година доведе до водната криза в Перник.

Радомир на крачка от водна криза

Радомир на крачка от водна криза

Кметът настоява за възстановяване на аварийното водоподаване от помпена станция "Крапец"

В тази връзка министърът на околната среда и водите подготви писмо до кмета на гр. Радомир, в което е указано, че за резервното водоснабдяване на гр. Радомир, следва да се използват съществуващи 25 броя алтернативни водоизточници или да се потърсят други нови такива от подземни и/ или повърхностни води.

Населението на град Радомир е около 15 000 жители и при норма от 200 л/дeн, за гарантиране на питейното водоснабдяване на града са необходими 3 хил. м3/дневно, или 1,095 млн.м3/годишно. Ресурсът в изворите е над три пъти повече от количествата, необходими за нормално водоснабдяване на населението в града. В тази връзка нямало количествена необходимост от прехвърляне на допълнителни води от извор "Врелото" посредством помпена станция "Крапец" към град Радомир.

След като през 2004 г. е изтекъл срокът на действащите разрешителни, е било необходимо местната власт и ВиК да предприемат действия за подновяването им. Вместо това и до момента е продължила практиката за ползване източници без разрешение. Непредприемането на действия за продължаване на изтеклите разрешителни е създало предпоставки за възникване на частична водна криза в Радомир, уточняват от МОСВ. 

Опитът за прехвърляне на отговорността и вменяване на задължения на други организации и институции цели единствено създаване на погрешно впечатление в обществото.

Кметът на Радомир не знаел, че трябва да ползва яз. "Студена" само при аварии

Кметът на Радомир не знаел, че трябва да ползва яз. "Студена" само при аварии

Кметът на Перник пък се чуди защо още се насочва вода от язовира към Радомир

Водейки се от интереса на обществото за достъп до вода за питейно-битови цели, МОСВ не е предприемало действия по затваряне и запечатване на всички незаконни водоизточници. Защото ако МОСВ беше изпълнявало стриктно буквата на закона и беше оставило в експлоатация само единственото законно водовземане от "Сиреняците", гражданите на град Радомир и всички населени места от общината отдавна (от 2004 г.) щели да останат без вода, допълват още от екоминистерството. 

Кметът на Радомир не знаел, че трябва да ползва яз. "Студена" само при аварии

Кметът на Радомир не знаел, че трябва да ползва яз. "Студена" само при аварии

Кметът на Перник пък се чуди защо още се насочва вода от язовира към Радомир