Европейският съюз въвежда оценка на безопасността на пътищата на всеки пет години, съобщават от Съвета на ЕС.

Общността въвежда по-строги правила за управление на пътната безопасност. ЕС иска да намали броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, като гарантира по-добро проектиране и поддържане на пътищата, тунелите и мостовете. С тази цел днес Съветът прие преработени правила, налагащи по-систематичен подход към осигуряването на безопасна пътна инфраструктура. Реформата е част от усилията на ЕС за изпълнение на стратегическите цели до 2020 г. да се намали наполовина броят на смъртните случаи по пътищата в сравнение с 2010 г., а до 2050 г. броят на загиналите да бъде сведен почти до нула.

С преработената директива в обхвата на сега действащите правила ще бъдат включени автомагистралите и другите първокласни пътища извън трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Статистиката показва, че това ще допринесе значително за повишаване на безопасността на пътната инфраструктура в целия ЕС. Правилата ще обхванат и пътищата извън градските райони, които са построени с финансиране от Съюза.

От държавите ще се изисква да извършват оценка на пътната безопасност на цялата мрежа най-малко веднъж на всеки пет години. Оценката на пътната безопасност на цялата мрежа дава представа за моментното състояние на цялата обхваната от директивата пътна мрежа и се използва за оценка на риска от произшествия. Органите ще използват констатациите от оценката за извършването на повече целенасочени инспекции за пътна безопасност или за предприемането на преки коригиращи действия. Първите оценки на пътната безопасност на цялата мрежа трябва да бъдат завършени най-късно през 2024 г.

Ще стане задължително при процедурите за управление на пътната безопасност систематично да се вземат под внимание пешеходците, велосипедистите и другите уязвими участници в пътното движение. През 2017 г. почти половината от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС са свързани с тези участници в пътното движение.

С днешното гласуване в Съвета завърши законодателната процедура. На 21 февруари 2019 г. беше постигнато предварително споразумение между румънското председателство и Европейския парламент.

Сега директивата ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС. Тя ще влезе в сила 20 дни след публикуването. След това държавите членки ще разполагат с две години, за да приемат национални разпоредби, с които да я приложат на практика.