Природата на България е повод за национална гордост с красотата, разнообразието и ценните растителни и животински видове, обитаващи защитените територии. Опазването на дивата природа е лична кауза и мисия на редица граждански организации. Едно от тях е Сдружение "Природен парк Сакар", местна неправителствена организация, базирана в свиленградското село Левка. Сдружението заедно със своите партньори от "Зелени Балкани" работят от години за опазването на природните местообитания в Сакар планина и през 2014 г. успяват да възстановят един считан за изчезващ вид птици, който не гнезди у нас - белошипата ветрушка.

Обединените усилията на двете организации продължават със специализиран проект пред програмата на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот", която се реализира съвместно с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. В проекта, озаглавен "Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка", се включват с ентусиазъм местната общност, за да се подпомогне процесът на повишаване числеността на този вид птици и разпространението им в нови територии в района на защитена зона "Сакар", част от екологичната мрежа Натура 2000.

Белошипата ветрушка е наричана така заради белезникавите нокти, с които се отличават птиците от този вид. Тя е вид малък сокол, който се храни с насекоми, дребни гризачи и влечуги, гнезди близо до хората, оформяйки колонии, и е ценен помощник на човека в борбата с неприятелите в селското стопанство. За да се подобрят гнездовите местообитания на белошипата ветрушка, в рамките на проекта са поставени 40 изкуствени гнездилки, които да осигурят по-добри места за размножаване на редките птици. Създаването на благоприятни условия за гнездене е първата стъпка за повишаване на тяхната популация и разширяване ареала им на разпространение. Изкуствените гнездилки са нов, по-различен тип. За разлика от къщичките за птици от дърво, които сме свикнали да виждаме по парковете, тези са направени от материали, използвани в строителството, с по-добра термо- и водоизолация. Това осигурява оптимални условия за живот на птиците и те могат да отгледат по-голям брой малки.

"Белошипата ветрушка у нас днес живее еднакъв живот с този на птиците в другите страни, където видът никога не е изчезвал", разказва Градимир Градев от "Зелени Балкани", ръководител на проекта, и обяснява, че птиците всяка година мигрират в Нигерия и Чад, но се връщат тук, в Сакар планина, да гнездят и да се размножават. Числеността им варира, като в село Левка има между 25 и 40 двойки, а гнездилките способстват броят им стабилно да се повишава.

Възстановяването на един изчезнал вид в природата е сложен и специфичен процес, нужни са много познания за вида и местообитанията. Сградата на Центъра за защита на белошипата ветрушка в село Левка е изградена така, че да създаде оптимални условия за възстановяването на вида, както и условия за демонстриране на ефекта от природозащитните дейности пред обществеността и привличане на туристи и посетители. Всекидневните усилия на екипа, директно свързан с птиците, включват ежедневно осигуряване на специализирана храна на редките соколчета и видео наблюдение в изградените гнездилки. Наблюдението позволява да се следи животът на птиците и ако има някаква заплаха, например някое малко птиче изостава в развитието или по някаква причина родителите са напуснали гнездото, природозащитниците могат да се намесят и да помогнат на яйцата или на малките.

Благодарение на видеонаблюдението експертите следят всеки детайл от популацията - от снасянето на първото яйце до излюпването на малкото и знаят възрастта на всяко малко птиче в колонията. Това им дава възможност при възникнал проблем или голяма разлика във възрастта в колонията да се намесят в работата на природата и да насочат едно изоставащо мъниче към гнездилка с малки на подобна възраст. Случва се и да прехвърлят изоставени яйца към Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани", където се полагат още по-специализирани грижи за тези пациенти.

"Хубавото при този вид птици е, че те гнездят близо до хората, човешкото присъствие не ги безпокои толкова много, както е при много други видове хищни птици, и при човешка намеса това не се оказва фатално за гнезденето", разказва Градимир. Възрастните лесно приемат чужди пиленца и веднага започват да ги хранят и да се грижат за тях. "При по-грижовни родители, които повече се стараят в храненето на малките, понякога си позволяваме да им поставим малки, които са изостанали в развитието. Разбира се, осигуряваме допълнително храна, за да улесним родителите", споделя Гради Градев.

Центърът на белошипата ветрушка придобива популярност сред туристите и особено сред орнеотуристите. Преди пандемията групи от чуждестранни туристи редовно посещават мястото с цел наблюдение на птиците и заснемане на ветрушката, а и на другите редки птици в Сакар, като царския орел, които са особено атрактивни. Благодарение на информационни дейности, насочени към местни хора, преподаватели, ученици и родители, центърът в село Левка и Сакар планина стават популярно място за туризъм за семейства с деца, а ученици от местните села са редовни посетители.

"Програмата "Ти и Lidl за по-добър живот" е важна и ефективна, защото дава възможност на по-малки организации от различни места да кандидатстват и да изпълнят проектите си", убеден е Градимир Градев. "Свидетели сме как програмата дава възможност на местните организации да развият идеите си и да ги приложат на местно ниво, което има благоприятно икономическо въздействие, като в същото време ефектът далеч надскача локалния си обхват."

"Ти и Lidl за по-добър живот" е най-голямата социално-отговорна инициатива на Лидл България, която компанията стартира през 2017 г., и има за цел да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот, като подкрепя проекти в три ключови области: образование, култура и историческо наследство и околна среда.