31 октомври е обявен за Световен ден на спестовността на първия Международен конгрес на спестовните банки, провел се в Милано през 1924 г. с цел насърчаване на спестовността и използването на банките за съхраняване на средствата.

Кой защитава спестяванията Ви?

Вашите влогове са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

Фондът е създаден през 1999 г. със Закона за гарантиране на влоговете в банките с цел да осигури защита на средствата на вложителите. ФГВБ също така участва в процеса по преструктуриране на кредитни институции и защитава интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност.

Какво е добре да знаете за защитата на парите Ви:

Кой е защитен от системата за гарантиране на влоговете

Гарантирането на влоговете е на принципа един вложител в една банка - всеки вложител е гарантиран във всяка една отделна банка - членка на системата за гарантиране на влоговете в България.

ФГВБ гарантира влоговете на български и чуждестранни граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута в размер до 196 000 лв.

Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид - разплащателна, сметка с дебитна карта, депозитна, спестовна, набирателна, сметка, открита на името на едно или повече лица.

Какъв е размерът и обхватът на гаранцията

ФГВБ гарантира пълното изплащане на влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. заедно с натрупаните лихви, в случай на отнемане на лиценза на банка от БНБ или обявяване на влоговете в нея за неналични, или ако поради акт на съдебен орган, вложителите нямат достъп до средствата си в банката по причини, пряко свързани с финансовото й състояние.

Влоговете в различни валути на един вложител в една банка се сумират и се изплащат в равностойността им в левове по курса на БНБ към датата на акта на БНБ или на съда.

Допълнителна защита до 250 000 лв., извън гаранцията от 196 000 лв., за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; промяна на социалния статус, трудови правоотношения, застрахователни или осигурителни плащания и др.

Кога и как ще получите гарантираните Ви суми

ФГВБ изплаща чрез обслужваща банка средствата на вложителите до 7 работни дни от датата на неналичност на депозитите.

Съгласно Закона за задълженията и договорите давностният срок за изплащане на гарантираните влогове е 5 години, считано от началния ден на изплащането.

Понастоящем Фондът гарантира вложенията в 21 банки.

Повече информация можете да получите на сайта на ФГВБ - www.dif.bg, или на телефон 0700 144 03.