През 2019 г. дипломите за средно образование наполовина от тези за основно. През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 58.8 хил., а средно образование - 25.8 хил. ученици.

Същевременно през учебната 2018/2019 година 15.8 хил. ученици са напуснали общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7.0 хил., или 44.4%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 6.4 хил., или 40.7%, и на напусналите поради нежелание да учат - 1.6 хил., или 10.2%.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 92.4%.

Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 358 професионални гимназии и 23 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 135.1 хиляди.

Втора и трета степен професионална квалификация през 2019 г. са придобили съответно 2.6 хил. и 13.2 хил. ученици.

544 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

Снимка 477092

Източник: НСИ

По отношение на студентите през учебната 2019/2020 година са били 195.7 хил., или 92.3% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, но в сравнение с предходната година техният брой е намалял с 3.7 хил., или с 1.9%.

Чуждестранните студенти са 16.3 хил., което е с 5.5% повече спрямо миналата учебна година и с 43.0% повече спрямо учебната 2015/2016 година (фиг. 5).

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 23.7%, следват тези от Обединеното кралство - 16.1%, Германия - 8.8%, Украйна - 6.3%, и Турция - 6.0% от общия брой чуждестранни студенти.

През 2019 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 48.3 хил. души, от които придобилите "бакалавър" са 25.8 хил., а "магистър" - 22.5 хиляди.

Снимка 477091

Източник: НСИ

Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование "Бизнес и администрация" (13 595 души), "Науки за обществото и човешкото поведение" (5 715 души) и "Образование" (5 063 души).

През учебната 2019/2020 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 20.2 хил. души, от които жените са 50.3%. На основна работа са 12.7 хил., или 63.0% от преподавателите.

Във връзка с темата за детските градини у нас , статистика показва, че НСИ у нас показва, че към 1 декември 2019 г. в страната функционират 1 840 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 217.9 хил. деца, от които 112.6 хил., или 51.7%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.4%

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2019/2020 година, е 78.7% и се увеличава спрямо миналата учебна година с 0.3 процентни пункта.

Снимка 477090

Източник: НСИ

Средният брой деца в една детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям - 153, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.1 хил. и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 251 души, или с 1.3%. Детските учители са 18.8 хил., или 93.8% от педагогическия персонал.

През учебната 2019/2020 година в страната функционират 106 лицензирани частни детски градини, или с 5 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 982 деца, или 2.3% от записаните в детските градини.