Асоциацията на организациите на българските работодатели призовава държавата да коригира изпратения от самата нея силно негативен доклад за състоянието на биоразнообразието у нас.

От АОБР посочват, че оценките на състоянието на видовете по категории природозащитно състояние за България показват драстично влошаване на състоянието на видовете - благоприятните оценки намаляват почти три пъти - от 53% до 19 % докато неблагоприятните се увеличават от 35% на 70 %. Лошите оценки път се увеличават от 3% на 8%.

Нито една от останалите държави членки не е доказала такова екстремно занижаване на оценките за природозащитно състояние на видовете, алармират от АОБР.

Според тях това показва, че методологичният подход, използван при оценката на природозащитното състояние на видовете у нас, е коренно различен от подхода, използван от останалите държави членки на ЕС.

Работодателите подчертават, че рязкото влошаване на състоянието на над 99% от видовете се дължи на оценка по показател "Бъдещи перспективи". "Съгласно указанията на ЕК, ако оценката на един от показателите за състояние е неблагоприятна, то и общата оценка на състоянието е неблагоприятна. По този начин, дори когато площта на разпространение и популация на даден вид е благоприятна, заради неблагоприятната оценка за бъдещи перспективи, състоянието на видовете става неблагоприятно", уточняват те.

Предвид неточния според Асоциацията анализ на оценките на природозащитното състояние на видовете у нас, работодателите искат да знаят кои са авторите на оценките, представени в докладването, от името на България, както и какъв е техният опит. От АОБР настояват да се обясни и каква е използваната методика и сравнима ли е тя с подхода, използван от останалите държави членки на ЕС. Те искат да знаят и какви действия ще предприеме МОСВ, за да бъдат коригирани оценките на природозащитно състояние на голяма част от видовете.

С над 4 млн. лв. ни обясняват какво е Натура 2000

С над 4 млн. лв. ни обясняват какво е Натура 2000

Цел е надграждане и създаване на високи нива на познаваемост на ключови моменти от изпълнението на политиките на ЕС за Натура 2000

Работодателите се опасяват, че може да последват наказателни процедури срещу страната ни, тъй като докладването внушава, че България не изпълнява задълженията си по Директивата за местообитанията и допуска драстично влошаване на състоянието на видовете и природните местообитания по Натура 2000.

Според тях докладът поставя под въпрос и процеса на извършване на оценки за съответствието на инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони, тъй като щом състоянието се е влошило толкова, държавата не е трябвало да допуска изграждането на голям брой инвестиционни предложения.

Ако държавата спешно не поиска от консорциума изготвил доклада да приложи недвусмислено и компетентно европейска методология за оценка на параметъра "Бъдещи перспективи", то неправилно оцененото рязко влошаване по параметър "Бъдещи перспективи" може да бъде преодоляно единствено чрез въвеждане на строги административни забрани и инвестиционни ограничения, посочват от АОБР и напомнят, че исканията на природозащитните организации у нас са именно такива - в заповедите за обявяване на защитените зони да бъдат включени строги забрани и ограничения, за да се спре по презумпция всяко икономическо развитие, строителство на магистрали и друга инфраструктура на територията на Натура 2000. Това обаче ще доведе до загуба на много работни места.

В съветите по Натура 2000 само представителни организации иска БСК

В съветите по Натура 2000 само представителни организации иска БСК

Настояват за ясни регламентирани критерии за представителност

След като настоящата площ на Натура 2000 не е в състояние да осигури опазването на видовете и местообитанията от Натура 2000, тя би следвало да се увеличи, посочват още от Българската търговско-промишлена палата. Те очакват, че през следващите месеци ще се появят предложения за определяне на нови зони от страна на зелените организации, а държавата няма да може да възрази, тъй като самата тя е докладвала влошаването на своето биоразнообразие.

По тази причина от АОБР настояват екоминистерството да предприеме мерки за корекции на доклада относно състоянието на биоразнообразието у нас.