Централно бюро "Съдимост" към Министерството на правосъдието е издало 8 446 бр. електронни свидетелства за съдимост за месец март 2020 г. От тях 1053 са предоставени по заявления на граждани, а 7 393 бр. са поискани по служебен път от различни администрации, съобщават от Министерството на правосъдието.

За сравнение, през месец март 2019 г. са издадени общо 6 692 бр. електронни свидетелства за съдимост, от които 591 на граждани и 6 173 бр., поискани по служебен път.

Статистиката показва, че заявките на граждани за получаване на електронни свидетелства за съдимост са се увеличили почти двойно през изминалия месец в сравнение със същия период през миналата година.

Наблюдава се увеличение и на заявените по служебен път свидетелства от административните органи, които в условията на извънредното положение активно продължават дейността си по производства, в които се изисква информация за съдебния статус на гражданите, с което ги улесняват в максимална степен и съдейства за спазването на социалната дистанция и за намаляване от риска при обслужването на гише.

Министерството на правосъдието напомня, че електронно свидетелство за съдимост може да се заяви от всеки български гражданин, роден в България, за когото не са съставяни бюлетини за съдимост, в т.ч. и бюлетини за наложено административно наказание по чл.78а от НК.

Изискването е гражданинът - заявител да притежава квалифициран електронен подпис, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, в който се съдържа информация за неговото ЕГН. Така той се идентифицира, тъй като електронно свидетелство за съдимост не може да бъде издавано на трети лица, с цел превенция срещу злоупотреби.

На сайта на Министерство на правосъдието cs.mjs.bg има и подробни указания за използването на електронната услуга.

Българите, намиращи се в чужбина, които не разполагат с електронен подпис, могат да заявят документа по интернет и да го получат разпечатан и заверен от служител в българското консулство в съответната държава. В този случай, в улеснение на нашите съграждани, МП си сътрудничи с МВнР, по силата на сключено междуведомствено споразумение.

Централно бюро "Съдимост", към Министерството на правосъдието издава за нуждите на държавната администрация и електронни служебни свидетелства за съдимост, след нарочна заявка.

Тази опция бе въведена от правителството с цел да се улеснят гражданите, като отпадне тежестта да се снабдяват с документи, които органите на изпълнителната власт, могат да си набавят по служебен път.