Съдът обяви за незаконо надстрояването на хотел "Маринела" в София. 

Във връзка с производство образувано по протест на Софийска градска прокуратура (СГП), Административният съд на София-град (АССГ) обяви за нищожно издаденото от главния архитект на район СО "Лозенец" разрешение.

То е за строеж за частично надстрояване на конгресния център на хотела.

Това обявиха от съда. 

От решението на съда става ясно, че архитектът на район "Лозенец" не е имал правомощията да издаде атакуваното разрешение и да одобри строителните книжа на строеж от втора категория, какъвто обект се явява хотел "Маринела".

Отмениха разрешението за надстрояването на хотел „Маринела”

Отмениха разрешението за надстрояването на хотел „Маринела”

Главният архитект на "Лозенец" го е издал

От представените от фирмата на Маринела Арабаджиева "ВГ" АД документи пред главния архитект на район "Лозенец", "Маринела" е представена като сграда от четвърта категория.  Факт, който не отговаря на истината, тъй като на базата на тези документи част от сградата бива отделена и е представена не като цял хотелски комплекс, а като надстрояване на едноетажна нежилищна сграда - казино.

По този начин се разглежда само част от "Маринела", така че да отговаря на изискванията, които са компетентност на един районен архитект. В действителност според съда става въпрос за една сграда и по този начин хотелския комплекс попада под втора категория и не е от правомощията на архитекта на район Лозенец да издаде разрешително за строеж.

Упражнявайки своите правомощия по реда на надзора за законност върху издаваните от общинската администрация индивидуални административни актове прокуратурата незабавно е реагирала, след като е била сезирана и е действала в защита на обществения интерес, правата на гражданите и еднаквото прилагане на закона спрямо всички. По този начин се достига и до решението на АССГ.

Припомняме, че от РДНСК отмениха през ноември разрешението поради същите съображения.