Върховната административна прокуратура възлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да прецени предпоставките за налагане на административнонаказателна отговорност по отношение на "Топлофикация - Перник".

Заради аварията на 7 май тази година на шламохранилище на "Топлофикация - Перник" и пропуск на вода от дигата ВАП възложи проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на КЕВР.

При нея е било установено неизпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от страна на ТЕЦ-а на потребители в града. Показателите за качество са били приети от КЕВР, а Общите условия са част от издадената лицензия на "Топлофикация - Перник" и също са одобрени от Комисията с решение, което представлява общ административен акт.

ВАП нареди спешна проверка заради аварията в ТЕЦ-Перник

ВАП нареди спешна проверка заради аварията в ТЕЦ-Перник

Прокуратурата чака отчет от трима министри и шефа на КЕВР

След проверка на КЕВР с Констативен протокол са дадени задължителни предписания на топлофикационното дружество.

Според Закона за енергетиката на енергийно предприятие, което наруши разпоредби на този закон, се налага имуществена санкция от 20 000 до 1 000 000 лв. с издаване на наказателно постановление от председателя на КЕВР или от упълномощено от Комисията длъжностно лице.

Сред материалите, получени във ВАП, обаче няма информация за наложена санкция.

По тази причина прокуратурата ангажира председателя на КЕВР да упражни правомощията си по отношение на "Топлофикация - Перник".

ВАП изисква да бъде своевременно уведомена за взетите решение и извършените от КЕВР действия.

Започва спешна проверка на "Топлофикация - Перник"

Започва спешна проверка на "Топлофикация - Перник"

Заради скъсаната дига на шламохранилището