Съдия Вера Чочкова прекрати наказателното производство срещу Румяна Ченалова, съобщиха от Софийския градски съд (СГС).

Мотивите за решението на съдия Чочкова са, че деянията, описани в обвинителния акт, не съставляват престъпление, каквото е наказателното дело НОХД № 5382/2016 г.

Вера Чочкова ще гледа делото срещу Ченалова, двама съдии си направиха отвод

Вера Чочкова ще гледа делото срещу Ченалова, двама съдии си направиха отвод

Справка в деловодната система

Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред САС в 15-дневен срок от съобщението до страните.

Едно от обвиненията към бившия съдия Румяна Ченалова бе за това, че в периода от 19.07.2013 г. до 22.01.2015 г. - при условията на продължавано престъпление с 14 деяния нарушила и не изпълнила служебните си задължения.

Ченалова умишлено е извършила престъпление, сигурни от прокуратурата

Ченалова умишлено е извършила престъпление, сигурни от прокуратурата

Няма доказателства да се е облагодетелствала от "грешките" си

Тя насрочила и разгледала търговско дело въпреки нередовността на исковата молба, изразяваща се в незаплащане на държавните такси за разглеждане на първоначалната искова молба и на допълнителната искова молба. Таксата от 434 105,14 лв. не била събрана до отстраняването на обвиняемата Ченалова от длъжност.

Прокуратурата предаде на съда Румяна Ченалова

Прокуратурата предаде на съда Румяна Ченалова

Бившата съдийка ще бъде съдена за престъпление по служба

Съдията оправдава действията на Ченалова. "По логиката на обвинението, ако ищецът беше внесъл държавната такса по първоначалната искова молба не преди първото, а след второто съдебно заседание например, обвиняемата щеше да извърши три престъпления във връзка с несъбирането й - до датата на първото с.з., по време на първото с.з. и по време на второто с.з.

Прекратиха и четирите дела за клевета, водени от съдия Румяна Ченалова

Прекратиха и четирите дела за клевета, водени от съдия Румяна Ченалова

Ченалова съдеше Димитър Узунов и Галя Георгиева от ВСС

Такъв подход за обосноваване на обвинението е незаконосъобразен, защото в случая времето на изпълнителното деяние не е обвързано с поведение на обвиняемата - с нейни действия или бездействия, а с поведението на трето лице", пише в решението на СГС.

Друго обвинение по служба към Ченалова е за това, че създала привилегия на ищец по делото - да постанови решение въз основа на приложените към исковата молба копия от документи без да са представени оригиналите в хода на съдебното производство.

Съдия Ченалова обжалва уволнението си

Съдия Ченалова обжалва уволнението си

Делото във ВАС е насрочено за 9 март

"От деянието са настъпили значителни вредни последици — сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране на правораздавателната функция на органите на съдебна власт и създаване на недоверие в СГС", се казва в обвинението срещу съдия Ченалова.

Момчил Мондешки е мъжът от записите на Ченалова

Момчил Мондешки е мъжът от записите на Ченалова

Това признава самият той

Същевременно съдия Вера Чочкова пише: "В обстоятелствената част не се твърди, че копията на документите, включени в обвинението, приложени към исковата молба, не отразяват съдържанието на действително съществуващи оригинали, нито се твърди, че документите са неистински. Не се твърди също, че ответникът е поискал констатация на копията с оригиналите".

ВСС не откри етични нарушения в записите „Янева – Ченалова”

ВСС не откри етични нарушения в записите „Янева – Ченалова”

Записите не можели да представляват достоверна информация

Според решението на съдия Чочкова подходът за обосноваване на обвинението е незаконосъобразен. В случая времето на изпълнителното деяние не е обвързано с поведение на обвиняемата - с нейни действия или бездействия, а с поведението на трето лице (което трябва да внесе държавна такса - б.р.). С подобни мотиви е прекратено делото срещу съдия Ченалова, за престъпление по служба.