Инспекторатът към Висшия съдебен съвет установи само една декларация на магистрат с несъответствие над 20 хил. лв. Това стана ясно след проверка на всички декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи за 2016 г.

Две са декларациите, които не са коригирани след изтичането на двуседмичния срок за корекция.

В единия случай констатираното несъответствие между декларираните факти и получената информация е в размер от 5000 лв. до 20 000 лв. и затова Инспекторатът започна допълнителна проверка. В другия случай обаче размерът на несъответствието е над 20 000 лв. и преписката е изпратена на органите на НАП за извършване на проверка за действително притежаваното имуществото на задълженото лице.

За резултата от проверката си НАП трябва да уведомят главния инспектор на Инспектората към ВСС в 14-дневен срок след приключването й.

Общо проверени от Инспектората към ВСС са 4195 декларации.

Освен декларациите на магистратите предмет на проверка беше и съответствието на декларациите на техните съпрузи или хората, с които съжителстват на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

Беше проверено имуществото на 11 хил. лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2016 г. Проверката на банките, налага банкова тайна, това не е позволило на Инспекторатът да приключи проверките до изтичане на инструктивния тримесечен срок.

След основната проверка Инспекторатът установи съответствие на декларираните обстоятелства в 3493 от декларациите с вписаните, удостоверени или обявени обстоятелства пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

Несъответствия обаче бяха установени в 702 декларации. След подаване на коригираща декларация несъответствията в 668 от тях са отстранени.

В 32 от случаите двуседмичният срок за подаване на коригираща декларация не е изтекъл към момента.