Министърът на правосъдието Цецка Цачева иска редакции на закона за съдебната власт. Министър Цачева настоява за промени заради становище на Венецианската комисия.

Цачева изпрати писмо до председателя на Народното събрание Димитър Главчев и до председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, с което настоява за редакция на чл. 230 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Магистратски бонуси нажежиха страстите в правна комисия

Магистратски бонуси нажежиха страстите в правна комисия

Правната комисия прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт

В становището на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) се заявява, че Венецианската комисия "намира за обезпокоително едно от измененията на приетия през юли 2017 г. ЗСВ, който косвено дава на прокуратурата важна власт над съдиите.

Венецианската комисия пита за избора на нов ВСС

Венецианската комисия пита за избора на нов ВСС

Закона за съдебната власт също бил акцент в разговора

Притесненията на Венецианската комисия са, че в новия чл. 230 е записано, че ако съдия е обвинен в умишлено престъпление, колегията на ВСС отстранява магистрата от длъжността до приключване на наказателното производство. Така повдигането на обвинение, което в нашата система, често е ранна фаза на досъдебно разследване мое да се окаже сериозен проблем.

Пожелаха на новия ВСС икономическа и политическа независимост

Пожелаха на новия ВСС икономическа и политическа независимост

От името на президента Румен Радев, Цачева изчете поздравителен адрес

Чл. 230 въвежда задължение на Съдийската колегия на ВСС да отстранява съдията в случай, че обвинението е повдигнато от прокурор. Следователно прокурорите непряко получават правомощието да предприемат отстраняване на съдии за потенциално дълъг период от време въз основа на (сравнително) малко доказателства.

"Това може да бъде много опасно за независимостта на съдиите", е записано в становището на Венецианската комисия . От комисията искат Съдийската колегия да проверява доколко сериозни и основателни са обвиненията към съдиите и чак след това реши дали доказателствата изискват отстраняване от длъжност.

В тази връзка, правосъдният министър Цецка Цачева е на мнение, че чл. 230 от ЗСВ следва да придобие следната редакция:

"Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство. (2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията изслушва / може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение. (3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно- процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата. (4) При изтичане на срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно- процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира. (6) В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката."