Върховния касационен съд (ВКС) допусна вписване на Политическа партия ДОСТ, съобщава БТА.

С решението си върховните съдии отменят отказа на Софийски градски съд (СГС) да регистрира партията на Лютви Местан.

Припомняме, Софийският градски съд отказа вписване на партията с мотива, че тя се създава на етническа основа поради преобладаващия брой учредители с турски имена и поради етимологията на думата ДОСТ - "абревиатура с определен емоционален заряд, произтичащ от значението на чуждицата с турски произход - "приятел".
Сред аргументите на съда тогава беше, че при скандиране на името на партията по време на публични прояви ще се създават определени внушения. Към аргументите бяха прибавени и съмнения в легитимността на учредителната конференция на ДОСТ.

Регистрацията на ДОСТ е добра новина за България, доволен Местан

Регистрацията на ДОСТ е добра новина за България, доволен Местан

Знак е, че България е правова държава

Върховният касационен съд обаче не споделя съображенията на първа инстанция. В мотивите си съдиите пишат, че тезата на СГС за най-вероятни действия на етническа или верска основа е само хипотетична.
Напълно произволен е и изводът за възможно наличие на цели, различни от официално декларираните от учредителите и записани в устава на партията.

Ненакърнимостта на конституционното право на сдружаване на гражданите в партии обуславя недопустимостта да се въвеждат допълнителни изисквания за регистрация на политическа партия извън изчерпателно уредените в чл.15, ал.3 ЗПП и да се създават критерии и стандарти за учредяване на политически партии, извън визираните изисквания на специалния закон", заявява ВКС.

Според върховните съдии партията е изпълнила всички изисквания на закона, за да бъде вписана – има необходимия брой учредите и членове. 

Освен това констатира, че от представените списъци и декларации е видно, че учредителите на ДОСТ са от различни етнически групи, макар и да преобладават гражданите с турски имена.

Според ВКС проверката за несъответствие на декларациите за индивидуално членство не опровергава изводите на съда по отношение на спазването на императивните изисквания на ЗПП относно учредяването на политическа партия.

В решението се заявява: "Същевременно формулираните в Устава на ПП ДОСТ цели са общовалидни по отношение на всички граждани с избирателни права и партията е напълно отворена за членство. Тезата на първоинстанционния съд за "най-вероятни действия на етническа или верска основа" е само хипотетична. 

Представените по делото програмни документи и устав на ПП ДОСТ не дават основание да се приеме, че партията е образувана в ограничените рамки на етническа или верска група, затворена за хора, ценности и идеи извън нея. Напълно произволен е и изводът на регистърния съд за възможно наличие на цели, различни от официално декларираните от учредителите и записа ни в устава на партията".

Представените по делото програмни документи и устав на ПП ДОСТ не дават основание да се приеме, че партията е образувана в ограничените рамки на етническа или верска група, затворена за хора, ценности и идеи извън нея“ – категорични са върховните съдии. Според тях е напълно произволен изводът на СГС за възможно наличие на цели, различни от официално декларираните от учредителите и записа ни в устава на партията.

 „Заявените подлежащи на вписване факти и обстоятелства, чието валидно осъществяване е обективирано в проверените документи, обуславят извода за законосъобразно създаване на политическата партия“ – категоричен е съдебният състав на ВКС и поради това обжалваното решение на СГС следва да бъде отменено, а искането за вписване – уважено.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.