Фирмите за строителен надзор няма да могат да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Това предвиждат промените в Закона за устройство на територията, публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С измененията се цели да се оптимизира контролът на Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него.

Проектозаконът предвижда и възможността ДНСК да извършва служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

С предложените промени се завишават и изискванията към кандидатстващите за удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

"Трейс груп" ремонтира улиците на три столични района

"Трейс груп" ремонтира улиците на три столични района

Сключен е 4-годишен договор за "Витоша", "Лозенец" и "Триадица"

По отношение на условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите се предвижда управителят на юридическото лице, което кандидатства за издаване на удостоверение, да е технически правоспособно лице. Членовете на органите на юридическото лице или едноличният търговец, а също и наетите от тях физически лица трябва да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", да притежават техническа правоспособност, да имат най-малко 7 години стаж по специалността и да не са допуснали повече от две нарушения по закона и нормативните актове по прилагането му през последните три години.

За по-ефективен контрол на дейността на консултантите и упражняващите строителен надзор се предвижда промяна в броя и срока на влезлите в сила наказателни постановления, въз основа на които се пристъпва към предсрочно прекратяване на действието на издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Нова дирекция в ДНСК ще контролира строителния надзор

Нова дирекция в ДНСК ще контролира строителния надзор

Затягат режима

Действието на удостоверението ще се прекратява преди изтичането на срока, за който е издадено, ако са влезли в сила две наказателни постановления в срок от три години. За справка, до момента се допускаха три наказателни постановления за срок от две години.

Предвижда се и разширяване на кръга на участниците в строителството с административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ, както и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци или глоби на физическите лица.

Припомняме, въпросът за контрола при строителния надзор нашумя миналата година покрай тежката автобусна катастрофа със 17 загинали край Своге, настъпила през август.

При разследването беше установено, че шефът на "Трейс груп" - консорциумът, строил пътя убиец край Своге - дал на лабораторията на сина си да изследва качеството на положения асфалт, в който впоследствие се оказа, че има варовик.