Общият брой на подадените в Инспекцията по труда декларации и уведомления за условията на труд в българските предприятия през 2016 г. е 214 129. От тях 82% или 175 437 броя са подадени през интеренет портала на Инспекцията по труда.

За сравнение, година по-рано подадените декларации и уведомления са били 210 374 броя, от които по електронен път в ИА ГИТ са постъпили 162 684 броя или 77%.

Увеличението на броя на подадените декларации и уведомления е индикация за увеличение на ръста на предприятията у нас, което е ефект от раздвижването на икономиката, съобщава ИА ГИТ.

Работодателите са задължени ежегодно да декларират обстоятелства, свързани с условията на труд в своите предприятия за предходната година. Това става от 1 януари до 30 април. Работодателите трябва да подадат уведомления, и ако няма промяна в тези обстоятелства.

Декларираните данни се анализират и вземат предвид при определянето на оперативната цел на национално ниво. Данните ще се приложат и в методиката, по която ще се определя рисковият потенциал на българските предприятия. Методиката се разработва по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ".

Декларирането на тези данни може да е от полза и на самите работодатели, тъй като чрез тях може да се осъществи самоконтрол относно условията на труд в техните предприятия, на базата на който могат да бъдат взети решения за минимизиране на установени значими рискове.

В по-дългосрочен план, декларациите и уведомленията за условията на труд в предприятията у нас създават възможност за работодателите да проследят тенденциите при осигуряване на здраве и безопасност при работа в дружеството, за което отговарят.