Българската стопанска камара - БСК декларира своето категорично несъгласие, опасения и дълбока загриженост за прибързана и необмислена договореност в рамките на т. нар. "Триалог" за промени в Директивата за командированите работници - "социалния дъмпинг".

БСК изразява пълна подкрепа на официалните негативни позиции на най-представителната организация на бизнеса и индустрията в ЕС - BussinessЕurope.

Предварителната договореност между Българското председателство на Съвета на ЕС, ЕК и ЕП, се основава на принципа "Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място", вместо върху обективния и икономически справедлив пазарен принцип "Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място, създаващи една и съща добавена стойност", смятат БСК.

Компромисът за командироването подкопава единния пазар според европейските работодатели

Компромисът за командироването подкопава единния пазар според европейските работодатели

Бизнесът иска от евроинституциите 24 месеца командировки

Според БСК, постигнатата договореност игнорира по недопустим начин съществените разлики в произведената крайна добавена стойност, произтичащи от различното място във веригите на добавената стойност и доставки на основните контрагенти, подизпълнители и доставчици на стоки и услуги, агенции за временна работа и др., както и широкото действие на каскадни, доминирани и подчинени договорни отношения между различните участници в Единния европейски пазар.

Ограничаването на срока за командироване на работници до 12 месеца с възможност да се удължава до 18 месеца категорично не отговаря на интересите на предприятията в ЕС, на необходимостта от подобряване на конкурентостта в условията на изостряща се глобална конкуренция и нелоялни търговски практики, инициирани от трети държави, допълват БСК.

Те считат, че практически се подлага на забрана дългосрочната мобилност на работната сила в индустрията, бизнес услугите и т. нар. аутсорсване на дейности и функции, извършвани от командировани работници, като не се отчита обстоятелството, че недекларираният труд и нарушенията на трудовото и осигурително законодателство в тези сектори имат изключително ограничен, маргинален характер.

В ЕС се разбраха за нови трудови правила, предотвратяващи "социалния дъмпинг"

В ЕС се разбраха за нови трудови правила, предотвратяващи "социалния дъмпинг"

Макрон е доволен

БСК смята, че бизнесът и заетостта на предприятия от Източна Европа, командироващи работници за извършване на дейности и услуги в държавите-членки на ЕС, се поставя под неоправдан риск, като допълнително се насърчава емиграцията на квалифицирана работна сила, блокират се възможности за натрупване на липсващи практически умения, усвояване на съвременни бизнес модели, подобряване на конкурентостта на местните предприятия и сектори, както и за ускоряване на конвергенцията в производителността и доходите.