През декември от Главната инспекция по труда упражнява засилен контрол в строителството по нареждане на Върховната административна прокуратура, съобщиха от ГИТ.

За 11-те месеца на 2020 г. на строителни обекти са извършени проверки, което е над 13% от всички 34 186 инспекции. Установените нарушения са 22 574 от общо 140 960. От установените при извършване на строително-монтажни работи нарушения 14 761 бр. са по осигуряване на здраве и безопасност при работа и 7701 бр. са за трудовите правоотношения. За сравнение при общия контрол това съотношение е около 50 на 50.

Секторът традиционно е с повишено внимание заради високия риск както по отношение безопасността на труда, така и по използване на недеклариран труд. Контролът е особено активен през летния сезон, когато се активизират строително-монтажните дейности.

При установяване на недеклариран труд работодателите задължително се санкционират с минимум 1500 лв. за всеки установен случай и губят право на участие в обществени поръчки в срок от три години.

Работниците без трудов договор са лишени от социални и осигурителни права. Установените случаи на работа без трудов договор в строителството са 628 бр. от общо 2423 бр. или всяко четвърти от този вид нарушения. Спрямо работещите без трудови договори в по-голяма степен се пренебрегват правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа - не им се провеждат инструктажи и обучения, не им се осигурява работно облекло и лични предпазни средства. За тях не важи задължителната за сектора застраховка "Трудова злополука" и нямат право на обезщетение при болничен или при инцидент.

Традиционно около 2/3 от актовете за спиране на работни места, машини и съоръжения и др., които пряко застрашават живота и здравето на работещите, са в строителството.

За единадесетте месеца на 2020 г. в сектора са издадени 130 бр. актове за спиране от общо 203 бр. са издадени за строителни обекти. Секторът е първенец и по издадени актове за установяване на административно нарушение - 1567 бр. от общо 7012 бр. (22% от всички). По отношение на актовете за нарушения, свързани с безопасността на труда - почти половината са издадени на строителни обекти - 532 бр. от 1140 бр. общо.

Въпреки че строителството остава секторът с едно от най-високите нива на трудов травматизъм, данните на Националния осигурителен институт показват, че осъществяваният през годините засилен контрол дава положителен резултат. При в пъти по-големи строителни обеми броят на злополуките е по-нисък в сравнение с 2010 г., когато започва отчитането им по нова, общоевропейска методика.

В огромната си част трудовите инциденти на строителните обекти са напълно предотвратими, ако се спазват правилата за безопасност. Най-често инцидентите са поради пренебрегнати изисквания за обезопасяване на обектите при работа на височина. Използват се скелета, които не са обезопасени по надлежния начин, нямат стълби за слизане и качване и се налага работещите да използват за това способи, застрашаващи живота и здравето им.

Друго често нарушение е липсата на обезопасяване на технологичните отвори или на подходящо такова - често се използва покритие, което не е достатъчно здраво и поддава при натиск. Не се отстраняват стърчащите краища на армировката от плочите, които създават предпоставки за тежки наранявания на работещите при спъване и падане.

В ГИТ по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ" са назначени помощник-инспектори, които могат да демонстрират на работодателите функционалностите за онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска, разработен специално за сектор "Строителство". Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

От Инспекцията предоставят следните линкове:

Въпросник за самооценка в сектор "Строителство": https://www.gli.government.bg/bg/node/4437

Най-честите причини за инциденти на строителни обекти: https://www.gli.government.bg/bg/node/4786

Добри международни практики за борба с КОВИД-19 в различни браншове: https://www.gli.government.bg/bg/node/4847

ИА ГИТ: Работници продължават да губят живота си при предотвратими инциденти: https://www.gli.government.bg/bg/node/4647