Правителството прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив, съобщиха от Министерския съвет. Решението бе предложено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Класираният на първо място участник е информирал за невъзможността да сключи концесионен договор.

Отдават летище Пловдив на концесия за 35 години

Отдават летище Пловдив на концесия за 35 години

До 2 месеца подписваме с консорциума между "Хайнан" и "Пловдив Еърпорт Инвест"

Процедурата е открита с Решение № 1120 на Министерския съвет от 30 декември 2016 г. Министерският съвет е определил за концесионер участника в процедурата за предоставяне на концесия - Обединение (Консорциум) между "Хайнан" и "Пловдив Еърпорт Инвест".

Процедурата е открита и трябва да приключи при условията на отменения Закон за концесиите.

Според стария Закон за концесиите Министерският съвет може да реши дали да предложи на класирания на второ място участник в процедурата, да сключи концесионния договор.

Отвориха офертите за концесия на летище Пловдив

Отвориха офертите за концесия на летище Пловдив

Търсят финансово стабилен инвеститор с опит в управлението на летища

Новият Закон за концесиите е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата за предоставяне на концесия на летище Пловдив, да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите.

С единодушно "за" е гласувана концесията на летище Пловдив

С единодушно "за" е гласувана концесията на летище Пловдив

За 35 години го получават "Консорциум Летище Пловдив" и ПИМК

От правителството представят разликите между двете оферти на фирмите, класирани съответно на първо и второ място, както следва:

1.1. размер на инвестициите:

1.1.1. класиран на първо място участник - Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест, за срока на концесията - инвестиции в размер на 79 083 000 евро (седемдесет и девет милиона, осемдесет и три хиляди евро) без ДДС;

1.1.2. класиран на второ място участник - Консорциум Летище Пловдив, за срока на концесията - инвестиции в размер 65 513 475 евро (шестдесет и пет милиона петстотин и тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет евро) без ДДС;

1.2. размер на концесионното плащане:

1.2.1. класиран на първо място участник - Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест: фиксирана част на годишните концесионни плащания - 600 000 (шестстотин хиляди) лева, без ДДС

1.2.2. класиран на второ място участник: Консорциум Летище Пловдив: фиксирана част на годишните концесионни плащания - 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева, без ДДС.

Правят нов опит за концесия на летище Пловдив

Правят нов опит за концесия на летище Пловдив

Срокът на отдаването ще е 35 години

Концесионният договор е дългосрочен, установява трайна връзка между страните, като очакванията са за сериозни инвестиции, развитие на летището и подобряване на качеството на летищните услуги. Това предполага устойчивост на договора. Сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията, пишат от МС.