Увеличава се броят на започналите работа през март. Това сочат данните на Агенцията по заетостта.

През третия месец на 2021 г. броят на започналите работа безработни е с 6 917 повече спрямо февруари, достигайки 25 147 души.

433 пък са лицата от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също са намерили своята нова работа чрез бюрата по труда.

От Агенцията посочват, че 78% от започналите работа през миналия месец са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,5%, следвани от търговията - 13,9%, хотелиерството и ресторантьорството - 10,5%, държавното управление - 8,9%, селското, горското и рибното стопанство - 7%, , строителството - 5,4%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 4,5%.

Шестима безработни се състезават за едно работно място у нас

Шестима безработни се състезават за едно работно място у нас

6,9% е нивото на безработицата в страната

През март 5 520 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места - 801 по програми и мерки за заетост и 4 719 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата "Заетост за теб", стартирала през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 18 695 лица, като само през март са сключени трудови договори с нови 4 067 безработни.

Отчита се намаление от 0.4% на регистрираната безработица спрямо предходния месец. Спадът на годишна база пък е с 0.2% - от 6,7% през март 2020 г. на 6,5% в края на март тази година. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 214 052, или с 11 229 лица по-малко от февруари и с 6 020 по-малко от март 2020 г.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 25 179 безработни лица. Това е с 282 повече в сравнение с февруари и с 13 690 по-малко от броя на новорегистрираните през март 2020 г. Други 687 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

Продължават да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта - мярката "60/40" и проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по ОП РЧР. През март близо 160 000 заети са били подкрепени по тези мерки.

До 5,2% достигна безработицата през четвъртото тримесечие на 2020 г.

До 5,2% достигна безработицата през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Данните отчита НСИ

Мярката "Запази ме", финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск е осигурила през месеца средства на близо 50 000 заети лица.

Увеличава се търсенето на работна сила. Заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 18 452 или с 4 983 (с 37%) повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (26.7%), следват хотелиерство и ресторантьорство (13.9%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.5%), държавното управление (9.5%), селското, горското и рибното стопанство (9.1%) и административните и спомагателните дейности (6.3%).

Най-търсените професии през месецa са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; водачи на МПС и подвижни съоръжения; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници; работници в селско, горско и рибно стопанство и др.